สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุป คณะ สาขา และโครงการที่เปิดรับ TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561        มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio (ไม่มีการสอบข้อเขียน) เปิดรับสมัครทั้งหมด 17 คณะ จัดรับโดยส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 โครงการ ดังนี้

ปฏิทินการรับสมัครคณะที่เปิดรับสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์
   - โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท)
   - โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
   - โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   - โครงการส่งเสริมนักเรียนดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   - โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)  
   - โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)  
   - โครงการผู้มีศักยภาพสูง  
   - โครงการรับนักเรียนผู้พิการ   
   - โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา

คณะศึกษาศาสตร์
   - โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.
   - โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล

คณะพยาบาลศาสตร์
   - โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
   - โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า  

คณะแพทยศาสตร์
   - โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MDX02)
   - โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   - โครงการผู้มีศักยภาพสูง

คณะทันตแพทยศาสตร์
   - โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง

คณะเภสัชศาสตร์
   - โครงการพิเศษ
   - โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
   - โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ 

คณะเทคโนโลยี
   - โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง

คณะสัตวแพทยศาสตร์
   - กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   - กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   - โครงการช้างเผือกสาขาวิชาสถาปัตย์ฯ
   - โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านออกแบบสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
   - โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง

วิทยาลัยนานาชาติ
   - โครงการผู้มีศักยภาพสูง

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 
   - โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
   - โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
   - โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
   - โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เปิดรับโดยส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   - โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
   - โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   - โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)  
ดูรายละเอียดโครงการรับตรงเพิ่มเติม ได้ที่โปรแกรม AdmissionDirect