สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 10 โครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) รวมทั้งสิ้น 10 โครงการดังต่อไปนี้ 

โครงการช้างเผือก

 

     คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                - 52 สาขาวิชา 287 ที่นั่ง

     คุณสมบัติของผู้สมัคร

             - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก (ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา) ของกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2559 
             - ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (รวม 4 ภาคการศึกษา) ณ วันที่รับสมัคร ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
             - ต้องมีประวัติผลงานหรือเอกสารเพิ่มเติม ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก. (วิทยาเขตกำแพงแสน)

 

      คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                - 31 สาขาวิชา 163 ที่นั่ง

      คุณสมบัติของผู้สมัคร

               - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
               - ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (รวม 4 ภาคการศึกษา) ณ วันที่รับสมัคร หรือตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
               - ต้องมีประวัติผลงานหรือเอกสารเพิ่มเติม ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

      การสมัคร

              - สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://admission.ku.ac.th

      ค่าสมัคร

               - 200 บาท
   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ

 

      คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                - 73 สาขา   132 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการเรียนล่วงหน้า 

       คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                - 57 สาขา   351 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect)

       คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                - 18 สาขา   81 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)

       คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                - 14 สาขา   23 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (วิทยาเขตศรีราชา)

       คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                - 26 สาขา   78 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน

 

        คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                   - 33 สาขา   70 ที่นั่ง

        คุณสมบัติของผู้สมัคร

                - แผนการเรียน วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวน
                - GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

                - ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose), ฯลฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการโควตาพิเศษคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

         คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                     - 13 สาขา   148 ที่นั่ง         

         คุณสมบัติของผู้สมัคร

                     - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จะต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้ และรับเฉพาะเพศชาย เท่านั้น
                     - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จะต้องเข้ารับการทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ
                     - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อาทิ ตาไม่บอดสี, การได้ยินปกติ (หูไม่หนวก), โรคหัวใจ, โรคลมชัก, วัณโรค, กระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรงเป็นต้น

      การสมัคร
                      - สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://admission.ku.ac.th

         ค่าสมัคร

                      - 200 บาท
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

         คุณสมบัติของผู้สมัคร

                      - เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
                      - เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

      การสมัคร
                      - สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://admission.ku.ac.th

          ค่าสมัคร

                      - 200 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่