สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 7 โครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561  การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) รวมทั้งสิ้น 7 โครงการดังต่อไปนี้ 

โครงการ Active Recruitment

      คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                - 48 สาขา  569 ที่นั่ง

      คุณสมบัติของผู้สมัคร

              - กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
              - กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
              - GPAX และ แผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
              - ผลการทดสอบ GAT / PAT (ถ้ามี)
              - ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, CU-TEP (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ)

      การสมัคร

              - ส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนด ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ที่ "สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา หรือ ภาควิชาที่ต้องการสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140"

     ค่าสมัคร

              -  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนด (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี

      คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 


                 - 48 สาขา  569 ที่นั่ง

 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

 

       คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 


                    - 46 สาขา  82 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ

 

       คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

          
                  - 4 สาขา  85 ที่นั่ง

       คุณสมบัติของผู้สมัคร

                  - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6, GED, IGCSE และอื่นๆ ที่เทียบเท่า ม.6
                  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน

                  - มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
                        - IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ
                        - TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 53 หรือ
                        - CU-TEP (คะแนนดิบ) ไม่ต่ำกว่า 53 หรือ
                        - RMIT ผ่านเกณฑ์ที่ระดับ Intermediate (เทียบเท่า IELTS ระดับ 4.5)

                  - สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

 โครงการรับนักศึกษาพิการ

 

        คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

        
                   - 20 สาขา  20 ที่นั่ง

        คุณสมบัติของผู้สมัคร

                  - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  วิทย์ - คณิต 
                  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  
                  - อื่นๆ (ตามระเบียบการกำหนด)

            
- สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.

 

      คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

        
                 - 35 สาขา  56 ที่นั่ง

      คุณสมบัติของผู้สมัคร

                - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6, GED, IGCSE และอื่นๆ ที่เทียบเท่า ม.6
                - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน

         - มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามระเบียบการกำหนด)
                - IELTS                ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ
                - TOEFL (IBT)     ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
                - CU-TEP             ไม่ต่ำกว่า 60 หรือ
                - RMIT                 ผ่านเกณฑ์ที่ระดับ Intermediate (เทียบเท่า IELTS ระดับ 5)
       
                - สัมภาษณ์

      เงื่อนไขพิเศษ

              - ผู้สมัครต้องผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 2
              - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้น ผู้สมัครที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์
              - มีความสามารถพิเศษในเชิง Professional Skill
              - มีผลงานหรือรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
              - ศึกษาอยู่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ หรือโรงเรียนต้นแบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.

 

      คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

        
                 - 35 สาขา  61 ที่นั่ง

      คุณสมบัติของผู้สมัคร

                - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6, GED, IGCSE และอื่นๆ ที่เทียบเท่า ม.6
                - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน

         - มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง 
                - IELTS                  ไม่ต่ำกว่า        4.5 หรือ
                - TOEFL (IBT)       ไม่ต่ำกว่า        53 หรือ
                - CU-TEP               ไม่ต่ำกว่า        53 หรือ
                - RMIT                   ผ่านเกณฑ์ที่ระดับ Intermediate (เทียบเท่า IELTS ระดับ 4.5)
 
        - สัมภาษณ์

     เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ

                - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่