สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 5 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) รับสมัครทางออนไลน์ 2-25 ตุลาคม ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ทาง EMS ก่อน 25 ต.ค. 2560


โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

    คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

              - 9 สาขาวิชา 84 ที่นั่ง

    คุณสมบัติของผู้สมัคร

             - ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาชั้น ม.6
             - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
             - มีความสามารถพิเศษ หรือโดเด่นและมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศีึกษาเป็นต้นไป หรือได้รับรางวัล / ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขตการศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ หรือ มีผลการทดสอบ TOEFL, IELTS, CU-TEP, SWU-SET มาใส่ในแฟ้มสะสมผลงาน

    การสมัคร

            - สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th
            - ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ทาง EMS ก่อน 25 ต.ค. 2560

    ค่าสมัคร

           - 600 บาท 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม

    คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

              - 4 สาขาวิชา 40 ที่นั่ง

    คุณสมบัติของผู้สมัคร

             - ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาชั้น ม.6
             - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ยกเว้นหลักสูตร กศ.บ. 5 ปี ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50
             - มีความสามารถพิเศษ หรือโดเด่นและมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศีึกษาเป็นต้นไป หรือได้รับรางวัล / ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขตการศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ 

    การสมัคร

             - สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th
             - ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ทาง EMS ก่อน 25 ต.ค. 2560

    ค่าสมัคร

            - 600 บาท 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา

     คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

              - 22 สาขาวิชา 339 ที่นั่ง

     คุณสมบัติของผู้สมัคร

             - ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาชั้น ม.6
 
             - กลุ่มที่ 1 : สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในประเทศไทย
                     - มีผลการเรียน 5 ภาคเรียนตามทีสาขาวิชากำหนด
 
            - กลุ่มที่ 2 : สำเร็จการศึกษาจากหลักาูตรนานาชาติในไทย หรือจากต่างประเทศ
                     - เอกสารจบการศึกษา Diploma หรือ Certificate Of Secondary School Completion จากโรงเรียน และเอกสาร Transcript จากโรงรียน
                     - ใบเทียบวุฒิการศึกษา

            - กลุ่มที่ 3 : กำลังศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
                     - ในประเทศไทย
                           -  ใบรับรองผลการเรียน และใบ Predicted grade
                     - ต่างประเทศ (สามารถเลือกยื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง)
                            -  มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE 'O' Level ไม่น้อยกว่า 5 วิชา และไม่ต่ำกว่า C (เฉพาะผลที่ได้ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2560)
                            -  มีผลการสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไม่น้อบกว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน
                            -  มีผลการสอบ NCRRA จำนวนไม่ต่ำกว่า 80 หน่วยกิิต และวิชาใน Level 1 หรือสูงกว่า จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 หน่วยกิต
                            -  มีผล IB Certificate ผ่านอย่างน้อย 5 วิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2

     การสมัคร

               - สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th
               - ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ทาง EMS ก่อน 25 ต.ค. 2560
 

      ค่าสมัคร

                - 600 บาท 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการผู้พิการ

       คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                  - 7 สาขาวิชา 11 ที่นั่ง

       คุณสมบัติของผู้สมัคร

                  - ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาชั้น ม.6
                  - เป็นบุคคลผู้มีความพิการตามกฎหมายว่าด้วยกาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

       การสมัคร

                - สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th
                - ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ทาง EMS ก่อน 25 ต.ค. 2560

       ค่าสมัคร

                - 600 บาท 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

     คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

               - 53 สาขาวิชา 470 ที่นั่ง

     คุณสมบัติของผู้สมัคร

               - ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาชั้น ม.6
               - มีผลการเรียนและคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
               - เป็นบุคคลที่ทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ 
                        - มีความเป็นผู้นำในการช่วยเหลือหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม
                        - เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
                        - เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                        - เป็นผู้มีส่วนร่วมร่วมในการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
                        - เป็นผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

      การสมัคร

               - สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th
               - ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ทาง EMS ก่อน 25 ต.ค. 2560

      ค่าสมัคร

               - 600 บาท 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่