สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โควตาเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการโควตาเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)โครงการโตวตาเรียนดี

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

            - 100 สาขา 2,419 ที่นั่ง

พิจารณาจาก
     - พิจารณาจาก  Portfolio
     - สดสอบทักษะด้านกีฬา/ศิลปฯ
     - สัมภาษณ์  
 
ดูลายละเอียดเพิ่มเติม   คลิกที่นี่