สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

  มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รวม 6 โครงการ ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

      คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                 - 11 สาขา 34 ที่นั่ง

      คุณสมบัติความสามารถด้านกีฬา

             1. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยทุกระดับการแข่งขัน หรือ
             2. เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับเยาวชน เป็นนักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างโรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล หรือในรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการ แข่งขัน และต้องมีผลการแข่งขันได้อันดับที่ 1 - 3 ในรอบชิงชนะเลิศภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับหลังจากวันที่เปิดรับสมัคร
             3. ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาดังต่อไปนี้
                          3.1 เทควันโด จำนวน 2 คน 
                          3.2 คาราเต้-โด จำนวน 4 คน 
                          3.3 เปตอง จำนวน 4 คน 
                          3.4 ยูโด จำนวน 2 คน 
                          3.5 ว่ายน้ำ จำนวน 5 คน 
                          3.6 ครอสเวิร์ด จำนวน 4 คน 
                          3.7 ฟุตบอลชาย จำนวน 6 คน 
                          3.8 ฟุตซอล จำนวน 7 คน 
                          3.9 วอลเลย์บอล จำนวน 8 คน 
                          3.10 บาสเกตบอล จำนวน 10 คน
                          3.11 เทเบิลเทนนิส จำนวน 8 คน 
                          3.12 เทนนิส จำนวน 6 คน 
                          3.13 เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จำนวน 3 คน 
                          3.14 ยูยิตสู จำนวน 2 คน 
                          3.15 แบดมินตัน จำนวน 4 คน 
                          3.16 กอล์ฟ จำนวน 7 คน 
                          รวมทั้งสิ้น 82 คน

             4. ในกรณีที่คุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจทางคณะกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่  

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)

 คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

                 - 11 สาขา 23 ที่นั่ง

คุณสมบัติความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 

 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER) หรือต้องเคยเข้าร่วม ประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
                          1.1 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลการประกวดในระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น
                          1.2 เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
             2. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สมัครในข้อ 1 ทุกคน ต้องผ่านการพิจารณาจากทักษะในแต่ละด้านตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้น นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการเข้าร่วมประกวด โครงการ “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ระดับประเทศ จะสามารถเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือกในโครงการลูกพระฆเนศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรับที่จัดสรรในคณะต่างๆ ในแต่ละปีการศึกษา ส่วนนักเรียนที่ผ่านเข้าร่วมประกวดในโครงการ “ดาวรุ่ง ลูกทุ่งนเรศวร” ระดับประเทศ รอบสุดท้าย จะได้รับคะแนนเพิ่ม 20 คะแนน ในการคัดเลือกเข้าโครงการฯ
             3. ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER) และจำนวนรับแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
                          3.1 ด้านดนตรี - นักดนตรี จำนวน 14 คน
                          3.2 ด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง - นักร้อง จำนวน 10 คน
                          3.3 ด้านหางเครื่อง (DANCER) - หางเครื่อง (DANCER) จำนวน 20 คน
                          รวมทั้งสิ้น 44 คน
             4. การใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 


 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

 คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 
            - 3 สาขา 65 ที่นั่ง
คุณสมบัติเฉพาะ

             1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
                          - มีความรู้ความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย
                          - เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะการแสดง
                          - เป็นผู้ไม่มีโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย

             2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
                          - มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน

             3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 
                          - มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดุริยางคศาสตร์ตะวันตก หรือเป็นสมาชิก วงดุริยางค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่  

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์

 คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 
            - 3 สาขา 20 ที่นั่ง

คุณสมบัติเฉพาะ

             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์, สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม และสาขาวิชาทัศนศิลป์

             1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.30
             2. มีหลักฐานแสดงว่าเคยได้รับรางวัลทางด้านศิลปะ โดยให้นำสำเนาเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับใบสมัคร หากไม่มีถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครเข้าคัดเลือกโครงการนี้
             3. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือมีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
             4. สอบความถนัดทางด้านศิลปะและการออกแบบ
                          4.1) วาดเส้น 100 คะแนน (3 ชั่วโมง)
                                       - วาดภาพด้วยดินสอดำแสดงความสามารถในการวางวัตถุ 3 มิติ และ ความสามารถในการแสดงแสงและเงา (ปฏิบัติตามโจทย์ที่คณะกรรมการกำหนด)
                          4.2) ความถนัดทางด้านการออกแบบ 100 คะแนน (3 ชั่วโมง)
                                       - สร้างภาพไม่จำกัดเทคนิค เพื่อแสดงแนวคิดสร้างสรรค์ (ปฏิบัติตามโจทย์ ที่คณะกรรมการกำหนด)

             5. ผู้สมัครต้องเตรียมอุปกรณ์ เครื่องเขียน ดังนี้
                          1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ และสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม
                                       1.1 กระดานสเก็ตร์ (พร้อมที่หนียบกระดาษ) ขนาด 40X60 CM.
                                       1.2 ดินสอดำ EE (เพื่อวาดเส้น) พร้อมยางลบ มีดเหล่าดินสอ
                          2. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
                                       2.1 ดินสอ ยางลบ พู่กัน เบอร์ 2, 4, 6, 8 และ 12 อุปกรณ์การเขียนแบบ ไม้บรรทัด ไม้ฉาก สามเหลี่ยม วงเวียน ฯลฯ
                                       2.2 ดินสอสี, สีโปสเตอร์, สีพาสเทล (โดยทางภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะจัดเตรียม หุ่นนิ่ง และอุปกรณ์ การสอบอื่นไว้ให้ในวันสอบ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 


 

โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์(Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง (Advance Electronic e-Camp)

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 
            - 8 สาขา 8 ที่นั่ง

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • ต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 สายสามัญ หรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่3)  พ.ศ.2554 หรือกำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง ไม่เป็นทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น  โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ  โรคพิษสุนัขเรื้อรัง  หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
 • เป็นผู้ที่มีการรับรองว่าสามารถชำระเงินค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันลหุโทษ
 • ต้องผ่านการคัดเลือก และเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU e-Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง (Advance Electronic e-Camp)
 • เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2560 แล้ว นักเรียนต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนำผลการสอบที่ได้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้ที่มี่ความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 • เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

คุณสมบัติเฉพาะ

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาชาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาชาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และสาชาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์, เคมี และคณิตศาสตร์ แต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

ค่าสมัคร

500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่  

โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 
            - 8 สาขา 8 ที่นั่ง

คุณสมบัติทั่วไป

       - ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข                               
       - ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดำเนินการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับ 3) พุทธศักราช 2554 หรือกำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

       - เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะ อันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
       - เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชำระเงินค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
       - ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ   
       - ต้องผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากศูนย์ภาคเหนือตอนล่างเพื่อเข้าประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition) ในระดับประเทศ
       - เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 แล้ว นักเรียนต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนำผลการสอบที่ได้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
       - เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
       - เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

คุณสมบัติเฉพาะ

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมวัสดุ, สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมเคมี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ไม่ตำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์,เคมี,คณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ตำกว่า 3.00
                                                

ค่าสมัคร

500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่