สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัคร 16 ต.ค. - 16 พ.ย. 60 ปีการศึกษา 2561

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า   เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

        - 19 สาขา 1,894 ที่นั่ง
 

ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่ 

 ประเภทเด็กดีมีคุณธรรม

 

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

        - 9 สาขา  29 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - สำหรับน้องๆ วิทย์-คณิต สามารถสมัครได้ในทุกกลุ่มสาขาวิชา
       - สำหรับน้องๆ ในแผนการเรียนศิลปศาสาสตร์ สามารถสมัครได้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสรเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
       - เป็นนักเรียนที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยได้รับใบรับรองและใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร โล่ หรือรางวัลจากหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ หรือได้รับคัดเลือกในโครงการ "เด็กดีมีที่เรียน" ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมทั้งการประเมินใน 3 ด้าน คือ 3

ค่าสมัคร

       - 200 บาท 

ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่ 

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประเภทผู้พิการ

 

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

        - 10 สาขา  54 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2560
    - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถสมัครในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการ
    - แผนการเรียนศิลป์ สามารถสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
4. มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50 ดังต่อไปนี้
    - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
    คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
    - แผนการเรียนศิลป์  ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
    คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาต่างประเทศ , ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ
5. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขึ้นปริญญาตรี
 

คุณสมบัติเฉพาะ

จะต้องเป็นผู้มีประเภทของความพิการตามที่สาขาวิชากำหนด
 

ค่าสมัคร

200 บาท
 

ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่ 

ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

 

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

        - 9 สาขา  40 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

   - เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
   - เป็นนักเรียนที่กังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 ในปีการศึกษา 2560     
           1. นักเรียนในแผนการเรียน วิทย์-คณิต สามารถสมัครในทุกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชา             
           2. นักเรียนในแผนการเรียนศิลป์ สามารถสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
   - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
   - มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
  • มีคุณสมบัติและความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    1. เป็นนักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียน
    2. มีเอกสารหรือผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์จากโรงเรียน

ประโยชน์และสวัสดิการ

  • นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาในประเภทนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งได้รับการสอนเสริมทางด้านวิชาการ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาในประเภทนี้ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าสมัคร

200 บาท หากสมัครเพิ่มคิดประเภทละ 50บาท
 

ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่ 

ประเถทสาขาวิชาในกลุ่ม A

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

        - 9 สาขา 1,355 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

                1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
                2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 ในปีการศึกษา 2560
                                - นักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถสมัครสมัครในทุกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชา
                                - นักเรียนในแผนการเรียนศิลป์ สามารถสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
                3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
                4. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ค่าสมัคร (บาท)

                200

ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่
 

ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 9 สาขา  22 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

                1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
                2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2560 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
                4. มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ตำกว่า 3.00
                5. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
                6. มีคุณสมบัติและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอย่างหนึ่งอย่างใด ตามข้อ 6.1 – 6.3 ต่อไปนี้
                         6.1 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ เช่น
                                1) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย  จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
                                2) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แลคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยเข้าประกวดระดับประเทศ
                                3) การประเทศโครงงานวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยได้รับรางวัลระดับภาค หรือระดับประเทศ
                                4) ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน International Young Physicists’ Tournament (IYPT)
                                5) กิจกรรมการแข่งขันอื่น ๆ ที่จัดโดยองค์กรระดับชาติที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ  เช่น  กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สมาคมวิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  เป็นต้น  โดยได้รับรางวัลไม่ต่ำกว่ารางวัลชมเชยขึ้นไป
                                6) กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายกรณี
                         6.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระชั้น ม.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (จ.นครปฐม) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (จ.สุราษฎร์ธานี)  หรือ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  หรือ  ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  ของโรงเรียน  ดังต่อไปนี้
                                1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
                                2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
                                3) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
                                4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   จ.ขอนแก่น
                                5) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยมศึกษา) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
                                6) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
                                7) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรุงเทพมหานคร
                                8) โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
                                9) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   จ.สงขลา
                                10) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี
                                11) โรงเรียนพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง
                                12) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
                                13) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น    จ.ขอนแก่น
                                14) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
                                15) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
                                16) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง-สนามจันทร์ จ.นครปฐม
                       6.3 เป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย 2 ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ

นักเรียนที่จะสอบชิงทุนการศึกษาผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 50 คน ดังนี้

              ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 – 25 จะได้รับประโยชน์และสวัสดิการ คือ
                                1) ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต  ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา
                                2) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
                                3) ได้รับค่าใช้จ่าย 3,000 บาทต่อเดือน
                                4) นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก
                                ความเป็นนักศึกษาทุนสำหรับข้อ 4.1 จะสิ้นสุดสภาพเมื่อเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้
                                1) มีรายวิชาที่เรียนและสอบผ่านตลอดปีการศึกษาไม่ครบตามแผนการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับ คัดเลือกให้เข้าศึกษา
                                2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาตำกว่า  3.25
                                3) มีรายวิชาที่ได้รับคะแนนตัวอักษร F หรือ U
                                4) มีการเรียนซ้ำในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับคะแนน D หรือ D+
                                5) มีระยะเวลาการศึกษาเกิน 12 ภาคการศึกษา
                                6) มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นพักการศึกษา

               ผู้สอบได้ 26 – 50 จะได้รับประโยชน์และสวัสดิการ คือ ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

                ความเป็นนักศึกษาทุนสำหรับลำดับที่26-50 จะสิ้นสุดสภาพข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้
                                1) มีการถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว โดยไม่มีสาเหตุอันพ้นวิสัย
                                2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาตำกว่า 3.00
                                3) มีระยะเวลาการศึกษาครบ 4 ปีการศึกษา
                                4) มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นพักการศึกษา
                ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 51 เป็นต้นไป จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่จะไม่ได้รับทุนการศึกษา

ค่าสมัคร

200 บาท
 

ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่ 

รับตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิขาวิศวกรรมศาสตร์

 

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 2 สาขา  160 ที่นั่ง

จำนวนนักศึกษาที่รับ
                1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จำนวน 100 คน
                2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 60คน


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
                1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
                2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ทุกแผนการศึกษา
                3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอีเล็กทรอนิกส์ ช่างอุสาหกรรม ช่างกลโรงงานจักรกลหนัก หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
                4. เป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอีเล็กทรอนิกส์ ช่างอุสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักรกลหนัก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
                5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
                                - ผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ม. 6, ปวช. ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียนการศึกษา
                                - ผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ปวส. ใช้ผลการเรียน 3 ภาคการศึกษา
                6. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี

ค่าสมัคร (บาท)
                200

ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่ 

 รับตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรนานาชาติ

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 2 สาขา  50 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ใน 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ ม.4 – ม.6 (ภาคเรียนที่ 1) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
4. มีคะแนนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
5. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
 

ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่

 
 

รับตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 1 สาขา  10 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

                1. คุณสมบัติทางการศึกษา
                                กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX )รวมทุกวิชา 5 ภาคการศึกษา (นับจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) ไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 3.25

                2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
                                1. มีส่วนสูงไม่น้อยว่า 150 เซนติเมตร
                                2. มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 18-25 (ค่าดัชนียมวลกาย=น้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง)

                3. คุณสมบัติทั่วไป
                                1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจะรับราชการหรือเป็นพนักงานของรัฐได้
                                2. อายุไม่เปิด 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดการรับสมัคร
                                3. มีประวัติความประพฤติดี
                                4. ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต
                                5. ไม่มีปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต หรือวามพิการอันเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพพยาบาล ดังนี้
                                                1. ความพิการทางกายอันเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา การประกอบวิชาชีพ
                                                2. ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severeneurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality โรคอารมแปรปรวนสองขั้ว (Bipolar disorder) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
                                                3.โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป้นอุปสรรค์ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อาทิ โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง
                                                4. โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ เช่น
                                                                - โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้
                                                                - โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรค์ของการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
                                                                - โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
                                                                - ภาวะไตวายเรื้อรัง
                                                                - โรคติดสารเสพติดให้โทษ
                                                5. ตาบอดสี
                                                6. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
                                                                - สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยการใช้แว่นแล้วยังมีค่าสายตาต่ำกว่า 6*24 ทั้งสองข้าง
                                                                - สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
                                                                - ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
                                                7. หูหนวกหรือหูตึง(Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความปิดปกติท่งประสาทการได้ยิน (sensory-neural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
                                                8. โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งไม่ได้ระบุไว้ที่๕ระกรรมการการคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจแต่งตั้งผู้เชียวชาญเฉพาะโรคตรวจเพิ่มเติมบางรายได้
                                6. หากปากกฎภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติทางการศึกษา คุณสมบัติเฉพาะ หรือคุณสมบัติทั่วไปข้อใดข้อหนึ่ง และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารที่แก้ไขในการสมัครไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏเป็นเท็จภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา

ค่าสมัคร (บาท)

                200
 

ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่

 
 

ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

 

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 1 สาขา  10 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

                1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
                2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2560
                                - นักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สามารถสมัครในทุกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชา
                                - นักเรียนในแผนการเรียนศิลป์  สามารถสมัครในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์-ดิจิทัล  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
                3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
                4 มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
                5 เป็นนักกีฬาในประเภทที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และมีคุณสมบัติทางด้านกีฬาข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้
                                1) ได้ตำแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศกีฬาในระดับจังหวัด
                                2) เป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่จังหวัดไม่ได้จัดการแข่งขัน
                                3) มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 1 ปี

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามโครงการนี้จะได้รับประโยชน์และสวัสดิการ  ดังนี้

                1) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดเวลาที่เป็นนักกีฬาตัวแทนของมหาวิทยาลัย  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  พร้อมทั้งได้รับการสอนเสริมทางด้านวิชาการ  และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  ตลอดจนการยกเว้นค่าหน่วยกิต  หากประสบผลสำเร็จในการแข่งขันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                2) นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา  จะต้องเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 

ค่าสมัคร

200บาท หากสมัครเพิ่มคิดประเภทละ 50บาท
 

ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่