สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 10 โครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 ต.ค. 2560 TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

       มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งหมด 10 โครงการ ปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 1 (Portfolio))  มีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้ 

กำหนดการรับสมัคร1.โครงการเพชรตะวันออก

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

     - 22 คณะ 440 ที่นั่ง

คุณสมบัติทั่วไป

    -  กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว
สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุทยา
    - มีตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา 4-6 (4 ภาคเรียน) ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป
    - มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด (ดูรายละเอียดได้ในระเบียบการ)

ค่าสมัคร

    - 500 บาท 

ดูลายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครเรียน คลิกที่นี่

 2.โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศไทย

กำหนดการรับสมัคร


คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

      - 19 คณะ  394 ที่นั่ง

คุณสมบัติทั่วไป

       - เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระบบโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  ของโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ  ที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านวิชาการ  กีฬา  ดนตรี-ขับร้อง  นาฏศิลป์ 
หรือศิลปะ ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง  ในระดับโรงเรียน  อำเภอ  จังหวัด  เขต  ภาค 
ประเทศ  หรือ  นานาชาติ
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่  4  - 6   (4   ภำคเรียน) ไม่น้อยกว่า  2.00
       - เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
       - มีความประพฤติเรียบร้อย
       - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
       - มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด (ดูรายละเอียดได้ในระเบียบการ)

ค่าสมัคร

 - 500 บาท 

ดูลายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครเรียน คลิกที่นี่
 

3.โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

กำหนดการรับสมัคร

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

      - 18 คณะ  268 ที่นั่ง

คุณสมบัติทั่วไป

    - เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในโรงเรียนที่มีการลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา   จำนวน  121   โรงเรียน  (ดูรายชื่้อโรงเรียนได้ในระเบียบการ)
    - มีผลการเรียนดี  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไม่ต่ำกว่า  2.50
    - มีสัญชาติไทย  และมีความประพฤติเรียบร้อย
    - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
    - มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด (ดูรายละเอียดได้ในระเบียบการ)

ค่าสมัคร

     - 500 บาท 

ดูลายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

4.โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต  “พิบูลบำเพ็ญ”

กำหนดการรับสมัคร

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

      - 21 คณะ  311 ที่นั่ง

คุณสมบัติทั่วไป

    - เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในโรงเรียนสาธิต  “พิบูลบำเพ็ญ”
    - มีผลการเรียนดี  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน)  ไม่ต่ำกว่า  2.50
    - มีสัญชาติไทย  และมีความประพฤติเรียบร้อย
    - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
    - มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด (ดูรายละเอียดได้ในระเบียบการ)

ค่าสมัคร

    - 500 บาท 

ดูลายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครเรียน คลิกที่นี่
 

5.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี

กำหนดการรับสมัคร

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

      - 3 คณะ (วิทยาเขตจันทบุรี)  116 ที่นั่ง

คุณสมบัติทั่วไป

      - กำลังศึกษาหรือสำเร็จกำรศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12  จังหวัด
ภาคตะวันออก  ดังต่อไปนี้  จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  นครนายก  ปราจีนบุรี  ตราด  
สระแก้ว  สมุทรปราการ  ลพบุรี  สระบุรี  และพระนครศรีอยุธยา
     - มีผลการเรียนดี  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (4 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50
     - มีสัญชาติไทย  และมีความประพฤติเรียบร้อย
     - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     - มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด (ดูรายละเอียดได้ในระเบียบการ)

ค่าสมัคร

    - 500 บาท 

ดูลายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครเรียน คลิกที่นี่
 

6.การรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการรับสมัคร

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

      -  1 สาขา (วิทยาเขตจันทบุรี)  4 ที่นั่ง

คุณสมบัติทั่วไป

      - ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  สายวิทย์-คณิต  และไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกโรงเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75
และเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า  3.00 
และทุกรายวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด  C
    - มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการทางด้านร่างกาย 
จิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 
     -ไม่ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้ง  ๒  ข้าง
     - อายุไม่ต่ากว่า 16 ปี 
    - นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ค่าสมัคร

    - 500 บาท 

ดูลายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

7.โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการรับสมัคร

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

         -  8 สาขา  39 ที่นั่ง

คุณสมบัติทั่วไป

        - เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
        - ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
        - ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
        - เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
        - มีความประพฤติเรียบร้อย
        - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        - มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด (ดูรายละเอียดได้ในระเบียบการ)

คุณสมบัติเฉพาะด้านกีฬา

       - เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยตั้งแต่ปี 2558 – ปีปัจจุบัน และมีใบรับรองความสามารถทางกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
       - ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (รอบสุดท้าย)   กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบสุดท้าย) รายการชิงแชมป์ประเทศไทย  (รอบสุดท้าย) รายการระดับนานาชาติ   ตั้งแต่ปี 2558 – ปีปัจจุบัน

ค่าสมัคร

       - 500 บาท 

ดูลายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครเรียน คลิกที่นี่8.การรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม)  คณะศึกษาศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

        -  3 สาขา  60 ที่นั่ง

คุณสมบัติทั่วไป

     - สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า
     - มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐  หรือผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
     - มีความสามารถ ทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี (ดูรายละเอียดได้ในระเบียบการ)

ค่าสมัคร

     - 500 บาท 
 

ดูลายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครเรียน คลิกที่นี่

 

 

9.โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการรับสมัคร

 คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

       -  11 สาขา  87 ที่นั่ง

คุณสมบัติทั่วไป

     - มีสัญชาติไทย
     - กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทย์- คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ ไม่ต่ำกว่า 3.00
     - มีประสบการณ์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค หรือระดับประเทศ
     - เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรมีวินัย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
     - ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ค่าสมัคร

      - 500 บาท 

ดูลายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

10.โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา  (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

กำหนดการรับสมัคร

 คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

-  3 สาขา  100 ที่นั่ง

คุณสมบัติทั่วไป

-มีสัญชาติไทย
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
-  มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  - 5  หรือ มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 6
ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ผู้ประสงค์จะสมัคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
ผู้สมัครจะต้องเรียน สาย วิทย์-คณิต)
- เป็นผู้มีความประพฤติดี 
- ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ค่าสมัคร

      - 500 บาท
 

ดูลายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครเรียน คลิกที่นี่