สอบเข้ามหาวิทยาลัย

'VCD T-shirt Design Contest 2017' ลุ้นชิงทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี.. เพียงแค่ออกแบบลายเสื้อยืด
            สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มีโอกาสชิงทุนการศึกษาตลอด 4 ปีแบบง่ายๆ เพียงออกแบบกราฟิกเสื้อยืดสีขาว ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อชีวิต” (Design for Life)
 

หัวข้อในการแข่งขัน


            ออกแบบกราฟิกบนเสื้อยืดสีขาว ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อชีวิต” (Design for Life) ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้เทคนิคอะไรก็ได้เพื่อวาดภาพลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 ที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้ และต้องทำผลงานให้เสร็จภายในเวลา 2 ชั่วโมงในวันแข่งขัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร


            ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 20 ปี และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่อกว่า 2.5

เอกสารในการสมัคร


            - ใบสมัคร
            - สำเนาบัตรประชาชน
            - สำเนาผลการเรียนเทอมล่าสุด

รางวัล


            - รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ทุนการศึกษาตลอด 4 ปี *
            - รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 1 ปี *

            * หากผู้ชนะไม่สามารถศึกษาต่อในภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (VCD) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายในปีการศึกษา 2018 รางวัลจะถูกเรียกคืนเพื่อมอบให้ผู้ชนะลำดับถัดไป รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งขออย่างอื่นได้ และผู้ชนะไม่สามารถโอนรางวัลให้เป็นสิทธิ์ของผู้อื่นได้ จำกัดผู้ชนะหนึ่งคนต่อหนึ่งรางวัลเท่านั้น

หลักเกณฑ์การตัดสิน


            กรรมการจะตัดสินผลงานตามเกณฑ์ต่อไปนี้

            - ความคิดสร้างสรรค์ 30%
            - แนวคิดและการสื่อสาร 30%
            - ความงาม 30%
            - ทักษะในการวาดภาพ 10%

ลิขสิทธิ์


            มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีสิทธิ์ที่จะนำผลงานของผู้เข้าแข่งขัน และผู้ชนะทุกคนไปเผยแพร่ สามารถทำซ้ำ แจกจ่าย และจัดแสดงโดยใส่ชื่อของผู้ออกแบบไว้ในสื่อต่างๆ ได้

ขั้นตอนการสมัคร


            ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.cavcd.au.edu/2017/09/21/contest2017/ 
            ส่งใบสมัครและเอกสารที่ใช้ในการสมัครที่ vcdabac@gmail.com
            ปิดรับสมัครวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

กำหนดการ


            การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00-12:00 น. ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อาคารคณะนิเทศศาสตร์ ห้อง CA1103 ผู้สมัครจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพมาเอง เช่น สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีไม้ ดินสอ ยางลบ ฯลฯ

            ผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00 น. ห้อง CA1103

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ :

โทร. 02 7232979, vcdabac@gmail.com
หรือทาง www.cavcd.au.edu