สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมโครงการรับตรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัคร 02 ต.ค. - 01 พ.ย. 2560 ปีการศึกษา 2561

       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับคัดเลือกนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบที่ 1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2561

-
 

โครงการรับตรง คณะศิลปศาสตร์

 คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 2 สาขา 3 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการรับตรง วิศวกรรมการบินและการพาณิชย์

 คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 1 สาขา 50 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

 คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 12 สาขา 350 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการรับตรง คณะครุศาสตร์

 คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 1 สาขา 10 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 

โครงการรับตรง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 1 สาขา 20 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการรับตรง คณะการบริหารและจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี)

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 1 สาขา 10 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง คณะบริการและจัดการ

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 2 สาขา 30 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 2 สาขา 170 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) สำหรับนักเรียนผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 2 สาขา 170 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 

โครงการรับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 3 สาขา 30 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการรับตรง คณะวิทยาศาตร์

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 10 สาขา 345 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 5 สาขา 360 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการรับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 5 สาขา 170 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 

โครงการรับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 9 สาขา 395 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

       - 24 สาขา 684 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่