สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดข้อมูลสถิติผู้สมัคร และอันดับของแต่ละสาขาวิชา TCAS61 มศว รอบที่ 1 - สัปดาห์ที่ 2              ในช่วงนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยก็กำลังเปิดรับสมัครนิสิตและนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน) กันอยู่นั้น เชื่อว่าก็มีน้องๆ หลายคนอยากทราบจำนวนเพื่อนๆ ที่ยื่นสาขาเดียวกันกับเราว่ามีเยอะเท่าไร เราควรสู่ต่อไปหรือถอยดี แต่ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยต่างๆ มักไม่เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้

              แต่สำหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ก็มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ประชาสัมพันธ์รวมทั้งอัปเดตในทุกๆ วัน ทำให้น้องๆ สามารถวางแผนการสมัครได้ว่าควรเลือกเข้าผ่านโครงการใด หรือสาขาวิชาใดดี

              บทความนี้ พี่ๆ Admission Premium จึงขอรวบรวมและสรุปข้อมูลผู้สมัครของแต่ละสาขาวิชา และแต่ละโครงการ ในสัปดาห์ที่ 2 (ตั้งแต่ 2 - 15 ตุลาคม 2560) มาเรียงลำดับจากผู้สมัครมากที่สุดไปน้อยที่สุดให้ทุกคนได้ทราบกัน

       สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัคร ยังสามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป - 25 ตุลาคมนี้ ทาง http://admission.swu.ac.th และส่งแฟ้มสะสมผลงานพร้อมเอกสารภายในวันที่ 25 ตุลาคมนี้เช่นกัน


              หากสาขาวิชาไหนที่น้องๆ สนใจแต่ไม่ได้เปิดรับในรอบนี้ สามารถมาทำความรู้กันและพบปะรุ่นพี่ก่อนได้ที่งาน SWU OPEN HOUSE 2017 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายนนี้ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทาง http://openhouse.swu.ac.th
 
ลำดับ สาขาวิชา – โครงการ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร
1 สังคมศึกษา (กศ.บ.) – เด็กดีมีที่เรียน 5 136
2 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) – เด็กดีมีที่เรียน 5 124
3 การศึกษาปฐมวัย – เด็กดีมีที่เรียน 5 123
4 เศรษฐศาสตร์ – เด็กดีมีที่เรียน 9 111
5 ภาษาเกาหลี – เด็กดีมีที่เรียน 10 110
6 กายภาพบำบัด – เด็กดีมีที่เรียน 4 100
7 การท่องเที่ยวและการโรงแรม – เด็กดีมีที่เรียน 25 88
8 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ – เด็กดีมีที่เรียน 5 82
9 วิศวกรรมชีวการแพทย์ – เด็กดีมีที่เรียน 10 82
10 การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ – ผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร 10 82
11 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล – ผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร 10 76
12 ภาษาจีน – เด็กดีมีที่เรียน 10 72
13 การออกแบบสื่อสาร – ผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม 10 68
14 พลศึกษา(กศ.บ.) – เด็กดีมีที่เรียน 5 66
15 นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ – เด็กดีมีที่เรียน 9 57
16 ดนตรีศึกษา (กศ.บ.) – ผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม 10 52
17 การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ – เด็กดีมีที่เรียน 3 48
18 รัฐประศาสนศาสตร์ – เด็กดีมีที่เรียน 5 46
19 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล – เด็กดีมีที่เรียน 3 46
20 ธุรกิจเพื่อสังคม – เด็กดีมีที่เรียน 10 45
21 วิศวกรรมเครื่องกล – เด็กดีมีที่เรียน 20 43
22 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ – เด็กดีมีที่เรียน 20 38
23 การเมืองการปกครอง – เด็กดีมีที่เรียน 5 37
24 จิตวิทยาและการแนะแนว – เด็กดีมีที่เรียน 5 37
25 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย – ผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร 10 35
26 วิศวกรรมไฟฟ้า – เด็กดีมีที่เรียน 30 34
27 วิศวกรรมโยธา – เด็กดีมีที่เรียน 10 32
28 ดุริยางคศาสตร์สากล – ผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม 5 31
29 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย – เด็กดีมีที่เรียน 10 28
30 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – เด็กดีมีที่เรียน 10 28
31 การศึกษาตลอดชีวิต – เด็กดีมีที่เรียน 10 27
32 ผู้นำนันทนาการ – เด็กดีมีที่เรียน 10 23
33 แพทยศาสตร์-แพทย์โครงการร่วมฯ 20 23
34 ภาษาญี่ปุ่น – เด็กดีมีที่เรียน 20 20
35 วิศวกรรมเคมี – เด็กดีมีที่เรียน 10 18
36 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล – ผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร 10 15
37 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย – เด็กดีมีที่เรียน 3 14
38 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) – เด็กดีมีที่เรียน 20 14
39 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว – ผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร 12 13
40 คณิตศาสตร์ – เด็กดีมีที่เรียน 5 11
41 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล – เด็กดีมีที่เรียน 3 11
42 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว – เด็กดีมีที่เรียน 3 10
43 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม – ผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร 9 10
44 ภาษาเพื่ออาชีพ – พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา 60 9
45 การพัฒนาชุมชนเมือง – เด็กดีมีที่เรียน 5 9
46 การออกแบบเครื่องประดับ – ผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม 15 8
47 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม – เด็กดีมีที่เรียน 2 8
48 ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ) – พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา - 7
49 การส่งเสริมสุขภาพ – เด็กดีมีที่เรียน 5 7
50 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) – พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา 70 6
51 การศึกษาพิเศษ – เด็กดีมีที่เรียน 5 6
52 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน – เด็กดีมีที่เรียน 15 6
53 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร – เด็กดีมีที่เรียน 3 6
54 วิศวกรรมอุตสาหการ – เด็กดีมีที่เรียน 10 6
55 การจัดการภูมิสังคม – เด็กดีมีที่เรียน 20 6
56 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ – เด็กดีมีที่เรียน 20 6
57 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ – ผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร 10 6
58 ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ) – พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา - 5
59 สุขศึกษา(กศ.บ.) – เด็กดีมีที่เรียน 5 5
60 อัญมณีและเครื่องประดับ – เด็กดีมีที่เรียน 1 5
61 วัสดุศาสตร์ – เด็กดีมีที่เรียน 5 5
62 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา – เด็กดีมีที่เรียน 5 4
63 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร – ผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร 10 4
64 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ) – พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา 20 3
65 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ – เด็กดีมีที่เรียน 2 3
66 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) – เด็กดีมีที่เรียน 4 3
67 จิตวิทยา-ผู้พิการ 2 3
68 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล – พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา 2 2
69 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล – พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา 2 2
70 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย – พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา 2 2
71 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ) – พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา 25 2
72 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) – พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา 16 2
73 วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ(หลักสูตรนานาชาติ) – พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา 20 2
74 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ) – เด็กดีมีที่เรียน 10 2
75 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร – เด็กดีมีที่เรียน 8 2
76 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ – ผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสาร 3 2
77 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ – พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา 2 1
78 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม – พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา 3 1
79 การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ – พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา 2 1
80 การจัดการภูมิวัฒนธรรม – เด็กดีมีที่เรียน 10 1
81 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ – เด็กดีมีที่เรียน 3 1
 
ข้อมูลจาก : พี่ มศว พาน้องสอบ และ http://admission.swu.ac.th