สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ เตรียมเปิดระบบรับสมัครสอบ O-NET O-NETเทียบเท่า GAT/PAT 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 สอบวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561 ทั้งนี้ นักเรียนชั้น ม.6 ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สทศ. ได้เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560
 
 
นักเรียนเทียบเท่า ม.6 หากต้องการใช้ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ (นักเรียนเทียบเท่า ม.6 หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Home school เป็นต้น)
                                                     ย้ำให้นักเรียนเทียบเท่า ม.6 ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบ O-NET ให้รีบดำเนินการสมัครสอบ O-NET ม.6 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ภายในวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th  ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการภายในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์สอบ 
 สำหรับการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 5 เมษายน 2561 โดย สทศ. จะเปิดระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560 โดยคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่าขึ้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.thข้อมูลจาก : สทศ