สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วม สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วม (วันที่ การสอบอาจมีการเปลี่ยนในภายหลัง ตามระเบียบการของมหาลัย) สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

คณะนิติศาสตร์

สาขา/จำนวน ที่เปิดรับ

         - 2 สาขา  230 ที่นั่ง


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่


TCAS รอบที่ 3 นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) (นานาชาติ)

สาขา/จำนวน ที่เปิดรับ

         - 1 สาขา  55 ที่นั่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

TCAS รอบที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขา/จำนวน ที่เปิดรับ

       - 6 สาขา 570 ที่นั่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

คณะรัฐศาสตร์

สาขา/จำนวน ที่เปิดรับ

        - 4 สาขา 215 ที่นั่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขา/จำนวน ที่เปิดรับ

          - 2 สาขา  275 ที่นั่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สาขา/จำนวน ที่เปิดรับ

        - 3 สาขา 250 ที่นั่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

คณะศิลปศาสตร์

สาขา/จำนวน ที่เปิดรับ

         - 19 สาขา 772 ที่นั่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

สาขา/จำนวน ที่เปิดรับ

      - 1 สาขา  50 ที่นั่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขา/จำนวน ที่เปิดรับ

         - 2 สาขา 160 ที่นั่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขา/จำนวน ที่เปิดรับ

       - 2 สาขา 70 ที่นั่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สาขา/จำนวน ที่เปิดรับ

         - 1 สาขา  70 ที่นั่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

วิทยาลัยนวัตกรรม

สาขา/จำนวน ที่เปิดรับ

       - 2 สาขา  90 ที่นั่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ

สาขา/จำนวน ที่เปิดรับ

        - 2 สาขา  60 ที่นั่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีพนมยงค์

สาขา/จำนวน ที่เปิดรับ

        - 3 สาขา 80 ที่นั่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

เอกสารแนบหมายเลข 1 คืออะไร (บ้างคณะเท่านั้นที่ใช้)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกโครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ใช้เอกสารเหมือนรอบ 1 ยกเว้นไม่ต้องยื่น Portfolio
ตรวจเอกสาร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

1. ต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในข้อ 5.4.7-12 โดยละเอียด)
2. ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
         2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) รวมกันอย่างน้อย 5 ภาค การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับ 2.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่
                 1) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” level ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาได้เกรด ไม่ต่ํากว่า C
                  GCE “AS” ต้องสอบผ่านไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C หรือ
                   GCE “A” level สอบได้ไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C โดย
                             GCE “AS” สามารถนับรวมกับ GCE “A” level ได้ ต้องสอบผ่านไม่ต่ํากว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า C
 ในระดับ “AS” และ “A” ซ้ํากับระดับอื่นได้ ยกเว้น ระดับ “AS” ไม่ซ้ํากับระดับ “A” (ทั้งนี้ ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทย)
                 2) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ํากว่า 4
                 3) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ํา 2,250 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ํา 5 รายวิชาไม่ซ้ํากัน โดยแต่ละวิชา ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 410 คะแนน
                 4) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.5 ตามการคํานวณของ NZQA
                 5) ผู้สมัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คํานวณผลการเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนําใบรายงานผลการศึกษาและบันทึกผลการ เรียนและหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 2.5 ในระบบ GPA มายื่นให้โครงการฯ ในวันรับ สมัคร
        2.2 มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
                 1) ผลคะแนนรวมการสอบ IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือ
                 2) ผลคะแนนรวมการสอบ TOEFL iBT (internet-based test) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ
                 3) ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
                 4) ผลสอบ SAT
                         SAT ระบบเก่า (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ
                         SAT ระบบใหม่ (Evidence – Based Reading and Writing) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ
                 5) ผลสอบของ สํานักทดสอบการศึกษา (ผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2559) วิชาภาษาอังกฤษ 70 คะแนน/เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และ วิชาสังคมอย่างน้อย 50 คะแนน/เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เ