สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4-5 สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ไม่ได้


เวลาเปิด-ปิดระบบสมัครสอบและชำระเงิน


วันที่และระยะเวลาในการสอบ


กำหนดการสมัครและสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561


ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ผ่านเว็บไซต์ 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบ 
ผู้สมัครเข้าไปในหน้าเว็บไซต์รับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 ได้ที่ www.niets.or.th 


ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน 
- สำหรับผู้สมัครรายใหม่ ที่ยังไม่เคยสมัคร ต้องลงทะเบียนสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ
- สำหรับผู้สมัครสอบรายเก่าสามารถดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนได้ทันที โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้ในการเข้าระบบ
- สำหรับผู้ที่มีรหัสผ่านเข้าระบบการสอบ GAT/PAT ในปีการศึกษา 2561 แล้ว สามารถใช้รหัสเดียวกันเข้าระบบสมัครสอบได้

* ข้อมูลที่ต้องกรอกในระบบลงทะเบียน
สำหรับผู้สมัครรายใหม่ 
- ประวัติส่วนตัว ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน เพศ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ได้แก่ จังหวัด อำเภอ รายละเอียดที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ E-mail
- ประวัติการศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษา จังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา อำเภอที่ตั้งสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา เลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
- ความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษในการสอบ ได้แก่ เด็กปกติ พิการทางร่างกาย ตาบอด ตาเลือนลาง
- กำหนดรหัสผ่าน ได้แก่ รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน คำถามกรณีลืมรหัสผ่าน คำตอบกรณีลืมรหัสผ่าน

* สำหรับผู้สมัครรายเดิมที่เคยสมัคร 9 วิชาสามัญในปีก่อนหน้า ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้
ให้ผู้สมัครเข้าระบบรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญด้วย เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่านเดิม หากผู้สมัครลืมรหัสผ่าน ให้สอบถามรหัสผ่านที่เมนู ลืมรหัสผ่านขั้นตอนที่ 3 สมัครสอบและเลือกพื้นที่สอบ
ผู้สมัครทำการเลือกรายวิชาที่ต้องการสอบ 


* คณิตศาสตร์ 1 จัดสอบพร้อมกับ คณิตศาสตร์ 2  ดังนั้นผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้เพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น
* ฟิสิกส์ จัดสอบพร้อมกับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ดังนั้นผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้เพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น

ผู้สมัครสามารถเลือก จังหวัดและเขต/อำเภอ ที่มีสนามสอบ โดยเลือกได้ 5 อันดับ (เรียงจากความต้องการมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด)  
การเลือกจังหวัดและเขต/อำเภอ เป็นเพียงการแสดงความประสงค์ของผู้สมัครสอบเท่านั้น สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบที่เลือกจังหวัด และเขต/อำเภอที่มีสนามสอบ ให้เข้าสอบตามลำดับการเลือกที่ระบุไว้ 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบจะได้เข้าสอบ ณ สนามสอบใดสนามสอบหนึ่ง ที่อยู่ในจังหวัด และเขต/อำเภอที่ผู้สมัครสอบเลือกในลำดับที่ดีที่สุดที่ สทศ. สามารถจัดให้เข้าสอบได้ โดยพิจารณาจาก จำนวนที่นั่งสอบที่มีในแต่ละสนามสอบที่อยู่ในจังหวัดและเขต/อำเภอนั้น แล้วเรียงลำดับตาม “วันและเวลาที่ผู้สมัครสอบชำระเงินค่าสมัครสอบ” 

กรณีผู้สมัครสอบรายใดสมัครสอบและชำระเงินด้วยใบสมัครหลายใบ การพิจารณาการจัดลำดับการเลือกจังหวัด และเขต/อำเภอที่มีสนามสอบจะยึดตาม ลำดับวันและเวลาที่ผู้สมัครสอบชำระเงินครั้งหลังสุด

รายละเอียดการเลือก 5 อันดับสนามสอบ ฉบับเต็ม คลิกที่นี่
*หากจังหวัดนั้นเปิดแค่ 1 สนาม แสดงว่าอีก 4 อันดับต้องเลือกสนามสอบจังหวัดอื่นที่สะดวก
 

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ใบจ่ายเงินและชำระเงินค่าสมัคร
พิมพ์ใบจ่ายเงินค่าสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 ไปชำระเงินค่าสมัคร 

ค่าสมัครสอบ การชำระเงิน 
- ค่าสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 วิชาละ 100 บาท
- พิมพ์ใบจ่ายเงินค่าสมัครสอบ นำไปชำระได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์  มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 10 บาท และ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 15 บาท (กรณีชำระเงินที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ใน  7-11 ผู้สมัครสามารถถ่ายรูปรหัสการชำระเงิน หรือจดรหัสการชำระเงิน หรือแจ้งเลขประจำตัวประชาชน โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใบจ่ายเงิน)การแก้ไขข้อมูล และเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายวิชาในการสมัครสอบ
1) การแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร
- ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เองในระบบ ตามกำหนดการ ยกเว้นคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประชาชน
- ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ส่งแบบคำร้อง (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
 
2) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายวิชา
- ถ้ายังไม่ชำระเงิน สามารถสมัครสอบใหม่และพิมพ์ใบจ่ายเงินล่าสุดไปชำระเงินได้เลย (ใบเก่าจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ)
- ถ้าชำระเงินแล้ว สามารถสมัครเพิ่มเฉพาะวิชาที่ต้องการได้ และพิมพ์ใบจ่ายเงินไปชำระได้เลย ระบบจะรวมวิชาที่ชำระเงินแล้วให้อัตโนมัติ (เปลี่ยนแปลงรายวิชาไม่ได้ ต้องสมัครเพิ่มเท่านั้น)
-ถ้าต้องการเปลี่ยนรายวิชาที่มีกำหนดเวลาตรงกัน หลังจากชำระเงินแล้ว ให้ยื่นใบคำร้องทั่วไป พร้อมบัตรประชาชนและสำเนาหลักฐานการชำระเงิน และส่งให้สทศ. ตามช่องทางการติดต่อ (สทศ. จะพิจารณาตามเหตุผลและความจำเป็น)


การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนและอยู่ในระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด
และหากผู้สมัครมีปัญหาในการสมัครสอบให้รีบติดต่อ สทศ. ทันที 
- โทรศัพท์ 02-217-3800 ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 18.00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30 - 16.00 น.
- แฟกซ์ 02-219-2996 ระบบอัตโนมัติ 
- ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 18.00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ดูรายละเอียดการสอบเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th 
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรับสมัครสอบ  9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561