สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ MUIC ครอบคลุมทุกหลักสูตร ปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโทที่ออกแบบขึ้นเพื่อสร้างนักจัดการระดับนานาชาติ     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ไมเคิล แนกลิส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 1214 อาคาร 1  วิทยาลัยนานาชาติ  เพื่อรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันด้านการจัดโครงสร้าง การบริหารจัดการ และการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาการศักยภาพดำเนินงานและกำหนดวิสัยทัศน์ของทั้ง 2 สถาบันต่อไป

       หากมีคนถามว่า อะไรเป็นจุดแข็งของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เราสามารถตอบอย่างไม่ลังเลได้ว่า มาตรฐานความเป็นสากล และความเป็นเลิศด้านวิชาการ การที่ MUIC เรียกตัวเองว่า วิทยาลัยฯที่จัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรนานาชาติซึ่งอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยระยะเวลากว่า 30 ปี MUIC เป็นสถาบันที่สร้างมาตรฐานความเป็นสากลทั้งด้านวิชาการและการบริหาร ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์กว่าครึ่งหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ เช่นเดียวกับนักศึกษาจำนวนมากที่เป็นชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ ด้วยโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ MUIC ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศกว่า 100 มหาวิทยาลัยในการส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยน ทั้งจากทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชียตะวันออก และเอเชีย


     วิทยาลัยนานาชาติมหวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมศาสตร์หลากหลายแขนงในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโทจำนวน 2 หลักสูตร ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสร้างนักวิชาการ นักจัดการระดับนานาชาติ และมืออาชีพสำหรับแวดวงอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

หลักสูตรปริญญาโท

เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ

     - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     - หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรี

เปิดสอน 19 หลักสูตร ทางด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการบริหารศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC)

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์เพื่อปรับพื้นฐานและเพิ่มเติมความรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้ถึงระดับที่สามารถเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้

PC ดำเนินการ 2 หลักสูตร ได้แก่

   1. หลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (MP)
   2. หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC)


ศูนย์ฝึกอบรม – งานบริการวิชาการ

มุ่งเน้นการนำความรู้ความเชี่ยวขาญของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มาถ่ายทอดแก่สังคมผ่านการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. Public Training – การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาตนเอง
2. In-house Training – การจัดอบรมแบบ Tailor-Made สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
3. Youth Program -หลักสูตรเยาวชน มุ่งเน้นช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศสอนเสริมทักษะ 3 หลักสูตรด้วยกัน
     3.1 IEP – Intensive English Program
     3.2 IMP – Intensive Mathematics Program
     3.3 Success in IELTS