สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปัญหา และวิธีแก้ การสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ
หาปุ่มสมัครไม่เจอ
น้องๆ Log in เข้าระบบไปได้แล้ว แต่ค้างอยู่ที่หน้าขั้นตอนการสมัคร หาปุ่มสมัครไม่เจอ กรณีนี้เป็นไปได้ว่าระบบหรือหน้าเว็บอาจไม่ได้ค่าง ให้น้องๆ ดูที่แถบสีแดงด้านบน เลือกที่เมนู “สมัครสอบ” จากนั้นให้คลิกที่ “เลือกสนามสอบ” ก่อน แล้วจึงคลิก “สมัครสอบ”
 
ใบจ่ายเงินมีวิชาที่ไม่ได้สมัครติดมาด้วย
เลือกสนามสอบและวิชาได้แล้ว แต่ในใบจ่ายเงิน มีวิชาที่ไม่ได้สมัครขึ้นมาด้วย แต่จำนวนเงินก็ถูก ตามวิชาที่เลือกสอบ กรณีนี้ น้องๆ อย่ารีบร้อนไปจ่ายเงินเด็ดขาด เพราะเราจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าวิชาที่ขึ้นให้ชำระเงินเป็นวิชาที่เราเลือกหรือไม่ กรณีนี้ น้องๆ ต้องติดต่อ สทศ. โดยตรงเท่านั้น
 
หน้าเว็บไซต์ แสดงข้อมูลคนอื่น
กดตกลงแล้ว หน้าเว็บไซต์เด้งกลับไป เป็นข้อมูลคนอื่น หรือใบจ่ายเงินเป็นข้อมูลคนอื่น ให้น้องๆ ออกจากระบบก่อน แล้วเข้าใหม่ หากข้อมูลยังไม่กลับมาเป็นของเราเองให้น้องติดต่อไปที่ สทศ. โดยตรง
 
ใบชำระเงินแสดงข้อมูลไม่ครบ
ให้น้องๆ ตรวจสอบชื่อ เลขบัตรประชาชน รายวิชา และจำนวนเงินตามวิชาที่สมัครก่อน ถ้าถูกต้อง เรียบร้อยแล้วสามารถนำไปจ่ายเงินได้เลย ข้อมูลอื่นๆ สามารถแก้ไขได้ผ่านระบบภายหลัง
 
 
การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้เอง
ข้อมูลที่น้องๆ สามารถแก้ไขได้เองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หากยังอยู่ในเวลาที่ สทศ. กำหนด เช่น  ที่อยู่ ศาสนา เป็นต้น
 
ข้อมูลที่ต้องส่งให้ สทศ. แก้ไขให้
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประชาชน แก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องส่งใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว พร้อมแนบหลักฐานและรับรองสำเนาถูกต้อง ไปที่ สทศ.

          ดาวน์โหลด ใบแก้ไขข้อมูลส่วนตัว >> ไฟล์แนบ
 
ต้องการเปลี่ยนวิชาสอบ
หากต้องการเปลี่ยนแปลงวิชาสอบ ถ้าจ่ายเงินแล้ว ให้สมัครใหม่เฉพาะวิชาที่ต้องการสอบเพิ่ม แล้วนำใบไปจ่ายเงินเพิ่มเติม แต่ถ้ายังไม่จ่ายเงิน สมัครใหม่ทั้งหมด และนำใบใหม่ไปจ่ายเงิน ข้อมูลเดิมจะยกเลิกอัตโนมัติ
 
ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงวิชาสอบที่จัดสอบตรงกัน เช่น ฟิสิกส์-วิทย์ทั่วไป และ คณิตศาสตร์ 1 - คณิตศาสตร์ 2 ให้ยื่นแบบคำร้องทั่วไป (แบบคำขอแก้ไขรายวิชาที่มีกำหนดการสอบตรงกัน) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหลักฐานการชำระเงินที่รับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้ สทศ.
 
ดาวน์โหลด ใบคำรองขอแก้ไขวิชาสอบ >> ไฟล์แนบรวมขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561