สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 20 โครงการ 3 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบที่ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2561(วิทยาเขตเชียงใหม่)

1. TCAS รอบที่ 1/2 ผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม) 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 54 สาขา จำนวน : 196 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

2. TCAS รอบที่ 1/2 ระบบจัดสรรโควตา บุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 54 สาขา จำนวน : 182 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้

3. TCAS รอบที่ 1/2 โครงการบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 61 สาขา จำนวน : 128 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้

4. TCAS รอบที่ 1/2 แบบไม่มีการสอบ-พิจารณาจากผลการเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 43 สาขา จำนวน : 1,860 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้

5. TCAS รอบที่ 1/2 แบบจัดสรรโควตา-ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ (โรงเรียนละ 15 คน) 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 60 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้

6. TCAS รอบที่ 1/2 แบบจัดสรรโควตา-โรงเรียนที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 60 สาขา จำนวน : 43 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้

7. TCAS รอบที่ 1/2 พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน ( รับ ปวส. หรือเทียบเท่า ) 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 11 สาขา จำนวน : 235 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้

8. TCAS รอบที่ 1/2 โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ)
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 61 สาขา จำนวน : 129 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

9. TCAS รอบที่ 1/2 โครงการบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากรสหกรณ-เกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์รานคา สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ และเครดิตยูเนี่ยน
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

10. TCAS รอบที่ 1/2 โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง)
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 6 สาขา จำนวน : 6 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

(วิทยาเขตชุมพร)

1. TCAS รอบที่ 1/2 แบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน (ปวส.หรือเทียบเท่า) 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 120 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้

2.TCAS รอบที่ 1/2 ระบบจัดสรรโควตา : โรงเรียนที่จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 61 สาขา จำนวน : 61 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้

3. TCAS รอบที่ 1/2 ระบบจัดสรรโควตา : ให้สถานศึกษาทั่วประเทศ หลักสูตร 4 และ 5 ปี 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 61 สาขา จำนวน : 43 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้

4. TCAS รอบที่ 1/2 เป็นบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 61 สาขา จำนวน : 129 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้

5. TCAS รอบที่ 1/2 ไมมีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : 200 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้
(วิทยาเขตแพร่)

1. TCAS รอบที่ 1/2 แบบไมมีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน (รับ ปวส.หรือเทียบเท่า) 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 40 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้

2. TCAS รอบที่ 1/2 โครงการบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 61 สาขา จำนวน : 129 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้

3. TCAS รอบที่ 1/2 ระบบจัดสรรโควตา : โรงเรียนที่จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 60 สาขา จำนวน : 43 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้

4. TCAS รอบที่ 1/2 ระบบจัดสรรโควตา : ให้สถานศึกษาทั่วประเทศ หลักสูตร 4 และ 5 ปี 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 60 สาขา จำนวน : 43 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้

5. TCAS รอบที่ 1/2 หลักสูตร 4 ปี 
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 13 สาขา จำนวน : 600 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี้