สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 10 โครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 25611. TCAS รอบที่ 2 - โครงการเด็กไทยสู่สากล
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ
เปิดรับ : 26 สาขา จำนวน : 166 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

2. TCAS รอบที่ 2 - โครงการลูกพระพิรุณ
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ
เปิดรับ : 37 สาขา จำนวน : 149 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

3. TCAS รอบที่ 2 - โครงการเพชรนนทรี
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ
เปิดรับ : 35 สาขา จำนวน : 155 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

4. TCAS รอบที่ 2 - โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ
เปิดรับ : 46 สาขา จำนวน : 198 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

5. TCAS รอบที่ 2 - โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ
เปิดรับ : 91 สาขา จำนวน : 338 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

6. TCAS รอบที่ 2 - โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตฯ
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ
เปิดรับ : 173 สาขา จำนวน : 477 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

7. TCAS รอบที่ 2 - โครงการรับนักกีฬาดีเด่นฯ
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ
เปิดรับ : 53 สาขา จำนวน : 99 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

8. TCAS รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ
เปิดรับ : 27 สาขา จำนวน : 369 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

9. TCAS รอบที่ 2 โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ
เปิดรับ : 90 สาขา จำนวน : 335 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

10. TCAS รอบที่ 2 โครงการ ศอ.บต. คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ
เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 5 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้