สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#เห็นก่อนได้เปรียบ ข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ 60 พร้อมสู้ TCAS61 By อ.ไมธ์ CHEMISTRY RANGER


     บทวิเคราะห์ต่อไปนี้อาจารย์ตั้งใจชี้ให้ นร. ที่เตรียมสอบปี 61 เห็นว่าข้อสอบเคมี ปี 60 ออกเรื่องอะไร บ้าง จุดไหนยาก ง่าย เรื่องไหนที่ออกอย่างต่อเนื่อง เรื่องไหนหายไป นร. จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับ ข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิผล

     การเตรียมพร้อมที่ว่าอาจารย์หมายถึงตัวนักเรียนเองต้องสํารวจความพร้อมของเรา เรื่องไหนที่ ยังพร่องอยู่ เรื่องไหนที่เรายังไม่แม่น หาจุดแข็ง จุดอ่อนของเรา แล้วรีบจัดการพัฒนา ฝึกฝีมือในช่วงเวลา ที่เหลืออยู่นี้อย่างจริงจังตั้งใจ (ข้อสอบที่อาจารย์อ้างอิงถึงในบทวิเคราะห์ต่อจากนี้ จะนํามาแสดงในกระทู้ถัดไปให้นักเรียนเห็นภาพและฝึก ไปในตัว อาจเรียกว่าเป็นการเตรียมสู้ เคมี 9 วิชาสามัญ Ep.2)

 
 • อะตอม 
  1. สเปคตรัม ดูแล้วปี 61 ก็น่าจะเจอคําถามเรื่องนี้  จากปี 59 มา ข้อสอบออกไม่ขาดเลย และ พัฒนาความยากในการถามมากขึ้นด้วย ไม่มีการคํานวณ แต่เป็นการเปรียบเทียบพลังงาน ความถี่ ความยาวคลื่นนี่แหละ โดยดูจากภาพ ให้แถบสเปคตรัมมาในนั้นอาจจะมีความยาวคลื่น นร. ต้องแปลงเป็น ภาพการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนแล้ววิเคราะห์หาคําตอบ ปี 61 ยากขึ้นแน่ ๆ       
  2. การจัดเรียงอิเล็กตรอน + จํานวนอิเล็กตรอนเดี่ยวในออร์บิทัล 

 
 • พันธะเคมี 
  1. ตะกอนไอออนิก 
  2. การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก 
  3. ความยาวพันธะโคเวเลนต์เปรียบเทียบระหว่างสารทั่วไปกับสารที่เกิดเรโซแนนซ์ 

             
 • สมบัติตามตารางธาตุ 
  1. เลขออกซิเดชันสูงสุดดูจากการจัดเรียงแบบออร์บิทัล 
  2. สารประกอบเชิงซ้อน พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ในสารประกอบเชิงซ้อน 
  3. ออกไซด์ คลอไรด์ ความเป็นกรด เบส จุดหลอมเหลว-จุดเดือด (ออกประจํา)
  4. สมบัติเฉพาะของหมู่เด่น ๆ และสารประกอบที่เกิดปฏิกิริยาในการทดลองที่ต้องทราบ เช่น การ เกิดปฏิกิริยากับนํ้า , การเกิดปฏิกิริยาโดยของหมู่ 7A โดยมีค่า EN เป็นตัวตัดสินคําตอบ และสังเกตการ เปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนสี 
  5. การดุลสมการนิวเคลียร์ และชนิดของรังสีกัมมันตภาพ (ปีนี้ไม่ออกครึ่งชีวิต เตรียมสําหรับปี 61 ไว้ก็ดี) 

 
 • ปริมาณสารสัมพันธ์  
  1. การหาจํานวนไอออนย่อย ๆ ในสารประกอบ (ออกบ่อยมาก ออกมาตลอด และปี 61 น่าจะเห็น อีก) ปี 60 ออกมาในเรื่องสารละลาย คือนําสาร Na2CO3 ละลายผสมกับ NaCl ถามหาจํานวนไอออนของ Na+ 
  2. ร้อยละโดยมวลของธาตุ (ปี 61 ออกอีกได้ เพราะปี 60 ออกดี ใช้การเปรียบเทียบโดยไม่ต้อง คํานวณตัวเลขทั้งหมด)
  3. วิเคราะห์จากสูตร เลย % = มวลของธาตุที่ถาม / มวลรวมของทุกธาตุ (MW) * 100 
  4. เปลี่ยนหน่วยความเข้มข้น + การเจือจาง ปี 60 น่าสนใจตรงที่ให้ความหนาแน่นมาหลอก คือให้ มาแต่ไม่ได้ใช้ ปี 61 น่าจะออกแนวนี้อีกแต่แทนที่จะให้มาแล้วไม่ได้ใช้ก็ให้มามาก ๆ ให้มาหลาย ๆ ตัวให้เลือกใช้ ให้ถูกต้อง 
  5. มีถามหน่วย ppm ปี 61 น่าจะเจอเศษส่วนโมลที่ปกติชอบออกแต่หายไปพักหนึ่งแล้ว 6) สมการเคมี ออกตามแบบแผนคือหาตัวหมด แล้วใช้ปริมาณจากตัวหมดเทียบหาผลิตภัณฑ์ ไม่ เขียนสมการมาให้แต่เป็นสมการที่ นร. เขียนเองได้  (NaHCO3 + HCl   ⟶  .....)  

         ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง 
 1. ชนิดผลึก และสมบัติเด่น ๆ ยังมีการหลอกเรื่องเพชรนําไฟฟ้า ยังมีการหลอกเรื่องผลึกของ NH3 เป็นผลึกไอออนิก ซึ่งตรงนี้ นร. ไม่น่าโดนหลอก 
 2. แรงเชื่อมแน่น / แรงยึดติด ออกง่ายลงเยอะ เรื่องนี้ความยากของคําถามลดลงตั้งแต่ปี 58>59>60  ปี 61 คงเลิกเรื่องนี้แล้ว น่าจะเห็นเรื่องความดันไอ + การหาจุดเดือดกลับมา เพราะหายไปนาน 
 1. ก๊าซ 
  1. เรื่องกฏของก๊าซอุดมคติ ออกตามแบบแผนเลย ( P1V1 / n1T1 ) = ( P2V2 / n2 T2 )
  2. การแพร่เปรียบเทียบจากตัวเลขในตารางข้อมูล คํานวณไม่ซับซ้อน ของปี 59 ออกดีมาก เปลี่ยนแนวการถามเรื่องการแพร่จากที่เคยเจอแพร่แล้ววัดระยะทาง เป็นแพร่เข้าไปในภาชนะแล้วคิดปริมาณ ที่แพร่เข้าไปในหนึ่งหน่วยเวลาแทน น่าจะออกแบบนั้นเพราะเป็นแนวใหม่เพิ่งออกนึกว่าจะเห็นในปี 60 กลับไม่ มา 61 น่าจะมา 
 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี     

  คํานวณ
 1. ออกมาในแนวพื้นฐาน ให้สมการเคมีมา บอกอัตราการเกิดสารหนึ่ง ถามอัตราการเกิด สารตัวอื่น (ก็ดุลสมการแล้วเทียบจากความพอดีก็คือเลขดุลนั่นแหละ ว่าเป็นกี่เท่ากัน) 
 2. ถามแบบเดียวกับข้อ 1) แต่ไม่ให้ตัวเลขให้กราฟเพื่อใช้ความชันเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยา ของสารแทน แล้วถามอัตราการเกิดฯของสารอื่น 
   
    ปัจจัย
      1) ถามตรง ๆ ว่าอะไรทําให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดเร็วขึ้น ไม่ถามเหตุผลเหมือนที่ผ่าน ๆ มา  
      2) ให้ความเข้มข้นถามผลที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ข้อสอบจะออกเหมือนที่เราคุ้นเคย ในการหากฏอัตรา หรือ  Rate Law แต่สังเกตได้ว่าข้อสอบ 9 วิชาสามัญไม่เคยถามกฏ อัตราตรง ๆ เลย ( R = k[A]n[B]m ) น่าจะเป็นเพราะในระดับมหาวิทยาลัยการหากฏอัตรา จะต่างกับในระดับมัธยมตรงการใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์  ข้อสอบจึงหันไปถามตาม ผลการทดลองแทนว่าความเข้มข้นของสารใดที่เปลี่ยนแปลงแล้วมีผลให้อัตราการเกิด ปฏิกิริยาเปลี่ยนตาม (หรืออาจไม่เปลี่ยนก็ได้) 


 
 • สมดุลเคมี
  1. การรบกวนตามหลัก เลอ ชาเตอริเยร์   ออกตามแบบแผนของเรื่องสมดุลเลย ให้เลือกข้อที่ทําให้สมดุลเลื่อนไปทางใดทางหนึ่ง มี หลอกเรื่องความดันเพราะปฏิกิริยาไม่มีก๊าซในระบบเลย ความดันจะไม่มีผล เป็นการ หลอกที่ไม่ยาก แต่ นร. ที่รีบ ที่รนจนสติไม่นิ่งก็โดนหลอกได้ 
  2. คํานวณ
 • หาค่า K เมื่อมีหลาย ๆ สมการ ก็สืบว่าสมการที่ต้องการได้จากการรวมสมการ กลับ สมการ หรือคูณเลขใดเข้าไป 
 • หาค่า K ใช้วิธีตามแบบแผนเลย คือ เริ่มต้น  /  เปลี่ยนแปลง  /  สิ้นสุด  มีการแก้สมการคณิตศาสตร์ แต่ไม่ยากเท่าปี 59 (ตรงนี้ต้องบอกว่าปี 59*  สมการ คณิตศาสตร์นั้นไม่ได้ออกแบบมาให้แก้ด้วยวิธีตรง ถ้าปี 61 เจออีกให้ นร. แทนค่าจากตัว เลือกจะได้คําตอบเร็วกว่า )
 • ค่าคงที่การละลาย  ออกแนว PAT 2 ไปนิด แต่ก็ถือว่าดี คือวิเคราะห์จากค่า K ที่น้อย มาก ๆ กับสูงมาก ๆ  พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มจากปฏิกิริยากรด เบส 
 

กรด เบส (ออกหลายข้อตามปกติ)
 1. หาสารที่ไม่เป็นแอมโฟเทอริค คือ เป็นได้แค่กรด หรือเบส อย่างเดียว ตัวเลือกที่เป็นคําตอบ คือ CH3COO- สารนี้ให้ H+ ไม่ได้ เป็นได้แต่เบส 
 2. คิดการแตกตัวของอิเล็กโทรไลต์แก่ (NaOH) เทียบกับอิเล็กโทรไลต์อ่อน NaHCO3 
 3. หาค่า pH  ของสารละลายเบสแก่ วิธีทําตรงตามแบบแผนมากเลย คือ จัดการเรื่องความ เข้มข้นให้ได้หน่วย mol/dm3 ก่อน ต่อด้วยการเจือจาง แล้วจึงมาแตกตัวแล้ว take -log เพื่อ หาค่า pH (โจทย์ออกเบสแก่ นร. ก็ต้องเริ่มจาก [OH-] แล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็น pH 
 4. อินดิเคเตอร์ หาช่วง pH ของการเปลี่ยนสีเอง  (แนวนี้น่าจะออกอีกแต่คงยากกว่านี้ เพราะ แนวเดิม ๆ คือให้ อินดิเคเตอร์หลาย ๆ ตัวแล้วตัดช่วงตัวเลขที่ซ้อนกันมันพอทําได้กันแล้ว เว้นแต่เปลี่ยนแนวคําถามฉีกไปหน่อย) 
 5. ไตเตรต ออก 2 ข้อ     5.1) ไตเตรต + บัฟเฟอร์ 
     ออกในข้อเดียวกันเลย เล่นตัวเลือกให้เช็คว่าที่จุดนั้น ๆ เป็นบัฟเฟอร์หรือไม่ ออกแบบนี้ก็ดีนะบัฟเฟอร์จะได้ไม่ยากเกินไป ไตเตรตก็ไม่ใช่ใช้แต่สูตรสําเร็จ 
     5.1) ไตเตรต หาปริมาณ Mg(OH)2 ในยาลดกรด แนวนี้ นร. จะเห็นบ่อย ๆ กับโจทย์ไตเตรตที่ ผ่าน ๆ มา ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับการหามวลของสารสําคัญในยาต่าง ๆ  ปีนี้ก็ไม่หลอกอะไร ตรงไปตรงมา 
 
ไฟฟ้าเคมี 
 1. ดุลสมการรีดอกซ์ + หาจํานวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอน ออกครึ่งเซลล์ในเบสมาให้ดุล ก็ดุลตาม ขั้นตอน แล้วคิดอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอน  (ของปี 59 ออกยากกว่า สมการที่ออกปีนั้นไปหยิบ
          สมการปี 46 มาถอดไอออนออกให้เป็นสมการไอออนิก) 
                                        ข้อสอบปี 46 :  KIO3  +  KI  +  H2SO4  ⟶  KI3  +  K2SO4  +  H2
                                        ข้อสอบปี 59 :   IO3-  +  I-  +  H+    ⟶     I3-  +  H2
 1. ให้ค่า E0 แล้วถามว่าจุ่มโลหะลงสารละลายแล้วข้อไหนเกิดผลได้ ก็เลือกข้อที่ ไอออนใน สารละลายมีค่า E0 สูงกว่า โลหะที่จุ่มลงไป
 2. ให้แผนภาพเซลล์กัลวานิก ถามเชิงผลการทดลอง ด้านไหนเป็นแคโทด ไอออนไหนจะลดลง ด้าน ไหนเกิดออกซิเดชัน ตรงนี้ไม่ยากอยู่แล้วแต่ระวังจะมึนกับศัพท์ที่เค้าชอบสลับกันไปมา ex. ใคร รีดิวซ์ใคร / ใครถูกออกซิไดซ์ด้วยใคร etc. 
 3. การชุบตะปูเหล็กด้วยทองคํา ตรงนี้น่าสนใจ ข้อสอบไม่เคยถามเป็นการทดลองขนาดนี้มานาน แล้ว  และถามไปถึงจํานวนโมลที่มาเกาะ 
 4. การป้องกันการกัดกร่อนด้วยวิธีแคโทดิก คือหาโลหะที่ E0 ตํ่า มาเป็นผู้เสียสละป้องกันอีกโลหะ ไม่ให้ถูก O2 และ H2O ในบรรยากาศกัดกร่อน
 
 • อุตสาหกรรม
  1. หาสมการการย่างแร่ = การเผาไหม้สินแร่ให้เกิดเป็นสารประกอบออกไซด์ 
  2. คํานวณ จากสมการการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 

อินทรีย์เคมี
 1. ปฏิกิริยาของไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีหมู่ฟังก์ชัน ออกสมการการเผาไหม้ กับการฟอกสีโบรมีนใน ที่มืด  ต้องหาสมการที่ดุลแล้วเอาเลขดุลมาตอบ
 2. ถามหาสารที่สร้าง H-bond ได้ ข้อนี้เหมือนถามหาหมู่ฟังก์ชันคือต้องรู้ว่าชื่อนั้น ๆ เป็นสารที่มี หมู่ฟังก์ชันอะไร 
 3. คํานวณจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน แต่ นร. ต้องรู้สูตรของสาร โจทย์จะเขียนมาแต่ชื่อ เรา ต้องเขียนสูตรเองเพราะต้องคิดมวลโมเลกุล ส่วนการคํานวณใช้หลักสมการเคมีตามแบบแผน คือหาตัวหมดแล้วใช้ปริมาณของตัวหมดหาผลผลิต แต่ข้อนี้คําตอบไม่ร้อยเปอร์เซนต์ โจทย์ กําหนดร้อยละผลที่ได้เป็น 75% ก็คูณมวลผลิตภัณฑ์ที่ได้ด้วย 0.75 ก่อนตอบ 
 4. ไอโซเมอร์ ถามว่าสารประเภทใดเป็นไอโซเมอร์กันได้ ข้อสอบที่ถามไอโซเมอร์หายไปพักนึง พอ วนกลับมาก็ง่าย ทําให้คิดว่าปี 61 น่าจะยากกว่านี้ 
 5. เรียงลําดับจุดเดือดตามหมู่ฟังก์ชัน ถ้าหมู่ฟังก์ชันเดียวกันก็ดูที่จํานวน C ที่มากกว่า ถ้า C เท่า กันก็ดูโครงสร้างถ้ามีกิ่งมากจุดเดือดจะตํ่า เรื่องการเรียงลําดับจุดเดือดของสารอินทรีย์ก็เป็น อีกเรื่องที่ข้อสอบ 9 วิชาสามัญชอบออกมาก ๆ 
 6. ความเป็นกรด - เบส ของไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชัน มีหลอกตรงเอาเอไมด์ มาไว้ในตัวเลือก เดียวกับเอมีน ก็ต้องไม่ลืมว่าเอมีน (NH) เป็นเบส แต่เอไมด์ (CONH) เป็นกลาง  เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ 
 7. พอลิเมอร์ ถามโครงสร้างที่ถูกต้องของ พอลิเมอร์ 
 8. มลภาวะ เป็นข้อสอบที่ออกน้อยมากในยุคปัจจุบัน ล่าสุดที่เคยออกถามเรื่อง “ปรากฏการณ์ยู โทรฟิเคชัน”  ที่มีผลให้ออกซิเจนในนํ้าลดลง
             
 • สารชีวโมเลกุล 
  1. การทดสอบด้วย เบเนดิกต์ และ ไฮโดรไลซิสก่อนแล้วจึงทดสอบด้วยเบเนดิกต์ แล้วถามหาสารที่ ทดสอบได้
  2. คํานวณการเกิดสบู่จากไตรกลีเซอไรด์ สมการที่นิยมจํากันก็คือ 
                                          ไตรกลีเซอไรด์ + 3เบส    ⟶  กลีเซอรอล  + 3เกลือของกรดไขมัน (=สบู่) 
                3. ถามแรงยึดเหนี่ยวของสารชีวโมเลกุล ข้อนี้อาจารย์ว่าคงมีเป้าไปที่กรดนิวคลิอิก เพราะอีก 2 ชนิด ที่ถามมาด้วยกันคือ โปรตีน กับ คาร์โบไฮเดรต นร. จะคุ้นเคยมากๆแล้ว 
 
 • ข้อสังเกต 
  1. มีการคํานวณด้วยสมการเคมีเยอะกว่าปกติ นอกจากถามในส่วนของปริมาณสารสัมพันธ์แล้ว ยังพบในเรื่อง 
  2. อุตสาหกรรม (ปี 61 อาจออกแบบนี้อีก แต่ใช้สมการจากเรื่องอุตสาหกรรมที่ยาก ๆ มีหลายขั้น ตอน หรือ มีการดุลสมการเฉพาะ) 
  3. สารชีวโมเลกุลมีคํานวณสมการเคมีในการเกิดสบู่ 
  4. อินทรีย์เคมีก็ใช้สมการเคมีในปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน
  5. พันธะโคเวเลนต์ขาดความยากในเรื่องมุมพันธะ กับ รูปร่างโมเลกุล ที่ปกติจะออกประจํา คู่กับ สมบัติบางอย่างในตารางธาตุที่โยงกันได้
  6. ก๊าซ ออกคํานวณง่ายไป ไม่หลอกอะไรเท่าไหร่ ไม่ต้องตีโจทย์แบบฉีกแนวเลย ปี 61 น่าจะฉีกแนวกว่านี้ 
  7. เรื่องของเหลวการถามเกี่ยวกับแรงเชื่อมแน่นและแรงยึดติดง่ายลงมาก ๆ และ นร. ก็จะคุ้นเคย ภาพที่ออกอย่างมาก (แต่ต้องเป็น นร. ที่เคยทําข้อสอบเก่า หรือ แนวข้อสอบที่ออกแบบมาล้อกัน) น่าจะเห็น การถามเรื่องความดันไอ + การเดือด ในปี 61 
  8. การหาโมลไอออนในสารประกอบยังเป็นของชอบของข้อสอบ 9 วิชา สามัญ และอาจารย์คิดว่าก็ น่าจะออกอีก เพราะเป็นจุดดักจุดหนึ่งของปริมาณสารสัมพันธ์ เรื่องที่หายไปพักหนึ่งแล้วคือ มวลอะตอม เฉลี่ยของไอโซโทป 
  9. ปี 60 ไม่มีเรื่อง สมบัติคอลลิเกทิฟ Colligative ตรงนี้อาจารย์ Surprise มาก ๆ เลย เพราะที่ผ่าน มาเป็นของโปรดของข้อสอบ 9 วิชาสามัญมาอย่างเหนียวแน่น ปี 61 มาแน
  10. เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีปี 60 ไม่ยาก และผิดแนวมากเลย เพราะปกติ ข้อสอบชอบให้วิเคราะห์เหตุผลของปัจจัยนั้น ๆ อุณหภูมิสูงปฏิกิริยาเร็วขึ้นเพราะอะไร เกี่ยวข้องกับสัดส่วน จํานวนโมเลกุลที่มีพลังงานสูงกว่าพลังงานก่อกัมมันต์อย่างไร ไม่เห็นในปี 60 
  11. เรื่องสมดุลเคมี ข้อสอบ 9 วิชาสามัญที่ผ่านมาออกเป็นกราฟได้ดีมาก ให้กราฟมาแล้วถามค่า K ถามสมการ ถามสาเหตุของการปรับตัวแล้วได้ผลดังกราฟ ไม่เห็นในปี 60 เช่นกัน 
  12. กรด เบส ปี 61 บัฟเฟอร์น่าจะถูกแยกมาถามเป็นข้อใหญ่ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกเหมือนปี 60 อาจจะถาม pH บัฟเฟอร์ หรือถามการเกิดบัฟเฟอร์แบบที่ผ่าน ๆ มา ส่วนเรื่องอื่น ๆ ก็ออกครบทุกหัว ตามที่เคยเป็นมาทุกปี
  13. เรื่องไฟฟ้าเคมี พยายามจะออกให้ครอบคลุม และไม่คลุมเครือเหมือนที่เคยเป็นที่ถกเถียงกันในปี 59 ปีนี้ไม่มีการพูดถึง E0cell การดุลสมการรีดอกซ์ก็แค่ครึ่งเซลล์ ปี 61 เราน่าจะเห็นการดุลสมการรีดอกซ์ แบบเต็มเซลล์ และเซลล์กัลวานิกน่าจะยากกว่านี้ อาจได้เห็นภาพเซลล์ หรือ หลาย ๆ เซลล์ต่อกัน
  14. อินทรีย์เคมี ออกปฏิกิริยาน้อยไป อะโรมาติคหายไปเลย ข้อสอบหลายปีต่อเนื่องกันถามเรื่อง การอ่านชื่อในระบบ IUPAC ปี 60 ก็ไม่มี จับผิดโครงสร้างก็ไม่มี (หมายถึงโจทย์ให้สมบัติการเกิดปฏิกิริยา แล้วถามว่าสารดังกล่าวมีโครงสร้างตรงกับข้อใด หรือโครงสร้างในข้อใดเป็นไปไม่ได้ )
  15. เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ ออกในส่วนที่ไม่ใช่หัวใจของเรื่องเลย ไม่ถามอะไรเกี่ยวกับ ปิโตรเลียม เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ คําถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยหน่อย หรือ เชื้อ เพลิงทางเลือก พลังงานทดแทน ถ่านหินก็ไม่มี ไปถามเรื่องมลภาวะกับพอลิเมอร์  ปี 61 ระวังเรื่องที่หายไป ทวนให้ดี ๆ 
  16. เรื่องอุตสาหกรรมถ้าออกแบบนี้เด็กจะไม่อ่านหนังสือบทนี้แล้ว  อาจารย์คิดว่า ปี 61 น่าจะออก ต่างไป น่าจะกลับมาถามเรื่องหลัก ๆ ที่ นร. ต้องรู้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่ให้คํานวณเหมือนปี 60 ที่ผ่าน มาถามอุตสาหกรรมปุ๋ย แก้ว เซรามิกส์ อัญมณี การผลิตโซดาแอช พวกนี้ต้องทวนดี ๆ
  17. การทดสอบสารชีวโมเลกุลที่ผ่านมาเห็นแต่ออกในโอเน็ต ใน 9 วิชาสามัญจะออกคุณสมบัติที่บ่ง บอกจุดเด่นและความแตกต่างของสารแต่ละชนิด เช่น  ความอิ่มตัว-ไม่อิ่มตัว ของกรดไขมันส่งผลต่อ สถานะ จุดหลอมเหลว จุดเดือดอย่างไร โครงสร้างของโปรตีน กรดนิวคลิอิก  ถ้าจะออกการทดสอบสารที่ เลือกก็มักจะมีระดับกว่าที่ออกมาในปี 60 นี้             

     นักเรียนยังคงต้องทําและวิเคราะห์ข้อสอบเก่าเป็นแนวทาง ข้อสอบ 9 วิชาสามัญในส่วนเคมี ไม่ยากเหมือน PAT 2 และใช้เวลาทําแต่ละข้อแบบสมเหตุสมผล มีทดเวลาได้บางข้อใช้เวลาทําไม่นานก็ไปเพิ่ม เวลาให้ข้ออื่นได้ แต่นักเรียนต้องทบทวนเนื้อหาความรู้ทุกจุดอย่างครบถ้วน จุดดักทั้งหลาย ข้อยกเว้นของ กรณีต่าง ๆ ต้องแม่น 

     สําคัญมากคือต้องมีสมาธิ ใจต้องอยู่ในเรื่องที่สอบอย่างแน่วแน่ เวลานักเรียน (บางคน) เล่นเกม มี สมาธิ มีส่วนร่วมในเกม ใจจดจ่อกับการเอาชนะอย่างไร   การสอบก็ต้องให้ใจจดจ่ออย่างนั้น หรือเวลา นักเรียน (บางคน) อ่านนิยาย เรามีอารมณ์ร่วมคิดตามความคิดตัวละครอย่างไร เวลาสอบต้องเป็นแบบนั้น อาจารย์ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนทุ่มเทความเพียรในโค้งสุดท้ายนี้อย่างเต็มที่ สู้กับอนาคตของ ชีวิตเราอย่างสุดความสามารถ สนามการแข่งขันนี้มีคนที่ผ่านมันไปได้ด้วยใจที่ไม่ย่อท้อ เราก็ต้องทําได้ ขอ ให้นักเรียนทุกคนโชคดี