สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครแล้ว #TCAS ทั้ง 3 รอบ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ม.วไลยอลงกรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เปิดรับสมัครแล้ว #TCAS ทั้ง 3 รอบ
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล Digital Business
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

 
รอบที่ 1-2 (portfolio) 22 ธันวาคม 60 - 28 กุมภาพันธ์ 61

รอบที่ 2 โควตา 1 ธันวาคม 60 - 31 มีนาคม 61

รอบที่ 3 รับตรง 9-13 พฤษภาคม 61 

รอบราชภัฏ 1-30 มิถุนายน 61 


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ent.vru.ac.th