สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ปล่อยสาขาวิชา "อาเซียนศึกษา และภาษาอาเซียน" ใหม่มาแรงต้อนรับ ASEAN

1. วิศวกรรมการแพทย์
เป็นสาขาวิชาที่นำเอาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบ สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง

2. วิศวกรรมการเงิน 
เป็นสาขาวิชาที่ใช้ทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ และ การเงิน มาบูรณาการรวมกัน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญไปสู่ทักษะด้านการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เครื่องคำนวณ และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

2. มีเดียทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ 
- เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบ และผลิตสื่อทางการแพทย์ และสาธารณสุข สามารถบูรณาการกับศาสตร์ทางการแพทย์ ในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ และการวินิจฉัย การนำเสนอ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานทางด้านแพทย์ และสาธารณสุขให้สูงขึ้น

3. นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม
- เป็นสาขาวิชาบูรณาการที่ผสมผสาน ทฤษฎีองค์ความรู้ และแนวคิดทางนวัตกรรมการสื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพทางความคิดที่ลึกซึ้งและสร้างสรรค์ สามารถใช้ความสามารถในเชิงประยุกต์ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต

4. อาเซียนศึกษา และภาษาอาเซียน
- อันที่จริงหลักสูตรการเรียนในสายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเรานั้น มีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีมากกว่า 14 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ริเริ่มโครงการปริญญาตรี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies)ขึ้น และยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่มีเปิดสอนสาขาวิชาภาษาอาเซียน ได้แก่ สาขาวิชาพม่าศึกษา, สาขาวิชามาลายูศึกษา, สาขาวิชาภาษาเขมร และ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ให้ได้เลือกศึกษา

5. การจัดการภูมิสังคม และการจัดการภูมิวัฒนธรรม
- เป็นสาขาวิชาที่เน้นเรียนองค์ความรู้ในการพึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ เน้นกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่พัฒนาผู้เรียนให้มีโลกทัศน์กว้างไกล คิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี


UploadImage

ดูข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เปิดสอนทั้งหมด  คลิกที่นี่


ที่มา แฟนเพจ Thammasat University Official