สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปลี่ยนกำหนดการ รู้คะแนนสอบเร็วขึ้น (O-NET ม.6, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ)เพื่อให้การกำเนินการเกี่ยวกับการประกาศผลการทดสอบทางด้านการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 การทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (GAT/PAT) และการสอบวิชาสามัญ  9  วิชา ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกในการนำผลการทดสอบไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS : Thai University Center Admission System) ปีการศึกษา 2561 จึงกำหนดการประกาศผลการทดสอบและการบริการขอดูกระดาษคำตอบ ดังนี้

เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลสอบ
การขอดูกระดาษคำตอบ

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง
- ใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
- ใบเสร็จรับเงินเพื่อขอรับบริการ

ขั้นตอน
          1. ยื่นใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ภายในวันวันเวลาที่ สทศ. กำหนด
          2. สถาบันฯ จะนัดหมายเข้ามาดูกระดาษคําตอบ ณ ที่ทำการของสถาบันฯ หรือสถานที่อื่นที่นัดหมาย โดยต้องยื่นบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน และใบเสร็จรับเงินเพื่อขอรับบริการด้วย ***(หากไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย จะถือว่าสละสทธิ์ในการขอดูกระดาษคำตอบ)
          3. กรณีมีผู้แทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาดูแทนมาแสดงด้วย
          4. สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้นําอุปกรณ์ หรือเอกสารใดๆ เข้าไปในระหว่างการดูกระดาษคําตอบ เว้นแต่บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน และใบเสร็จรับเงินเท่านั้น
          5. ให้บริการดูกระดาษคำตอบ ภายในวันวันเวลาที่ สทศ. กำหนด
ดาวน์โหลดเอกสารจาก สทศ.