สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ.ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 และให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559

      UploadImage


       สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมอบให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ นำคะแนนไปใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรง หรือ สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการใช้ผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา โดยผลคะแนนสามารถนำไปใช้ได้เพียงครั้งเดียวในปีที่ทำการสอบนั้นๆ และการนำผลคะแนนไปใช้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ประกาศรับสมัคร สำหรับวิชาที่จัดสอบ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์1 วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์2 และวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยจัดสอบในวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2558 และมีกำหนดประกาศผลสอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559ทั้งนี้  สทศ. ได้ดำเนินการตรวจผลคะแนนสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะประกาศผลการทดสอบก่อนกำหนด 1 วัน คือ ประกาศผลสอบในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 22.00 น. (จากเดิมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559) สำหรับผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 ปรากฏว่า
 
  1. วิชาที่มีผู้ได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน มี 3 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์  รองลงมา คือ วิชาเคมีและวิชาคณิตศาสตร์ 2 มีคะแนนสูงสุด 98 คะแนน   วิชาภาษาอังกฤษ มีผู้ได้คะแนนสูงสุด 97.5 คะแนน วิชาชีววิทยา มีผู้ได้คะแนนสูงสุด 92.5 คะแนน  วิชาสังคมศึกษา มีผู้ได้คะแนนสูงสุด 86 คะแนน  วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีผู้ได้คะแนนสูงสุด 74 คะแนน
  2. ค่าสถิติพื้นฐานผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิชา

UploadImage

       นอกจากนี้  สทศ.ได้วิเคราะห์จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 ในช่วงคะแนนต่าง ๆ จำแนกตามรายวิชา เผยแพร่ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
              
       สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 สามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบด้วยตนเอง หรือ ผู้แทน ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 8  - 10  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน และให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 (ให้บริการตามลำดับการยื่นคำร้อง)
ทั้งนี้  หากผู้รับบริการดูกระดาษคำตอบไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์