สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2560 #dek61ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 นั้น

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 จากเดิม วันที่ 3 เมษายน 2661 เป็น วันที่ 31 มีนาคม 2561 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 

กรณีนักเรียน 

ช่องทางที่ 1 ระบบสอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล

 ช่องทางที่ 2 ระบบ E-Score
กรณีโรงเรียน
โรงเรียนต้องการดึงผลคะแนน O-NET ของนักเรียน ให้ทำผ่านระบบสอบถามผลคะแนน O-NET รายโรงเรียน