สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 #dek61สำหรับโอเน็ต ชั้น ม.6 ซึ่งจัดสอบสอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 นั้น และประกาศผลสอบในคืนวันที่ 30 มีนาคม 2560 (ตามกำหนดการคือ 31 มี.ค. 61) ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดย สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ปรากฏผลดังนี้
 
  • วิชาภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 372,043 คน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 49.25 คะแนน
  • วิชาสังคมศึกษาฯ ผู้เข้าสอบ 372,567 คน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 34.70 คะแนน
  • วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 372,587 คน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 28.31 คะแนน
  • วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 372,853 คน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 24.53 คะแนน
  • วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 372,232 คน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 29.37 คะแนน
 


ภาพรวมของคะแนนเฉลี่ย O-NET ของน้องๆ #dek61 ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยลงเกือบทุกวิชา มีเพียงวิชาภาษาอังกฤษ วิชาเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และไม่มีวิชาไหนเลยที่คะแนนเฉลี่ยของน้องๆ ทั่วประเทศเกิน 50 คะแนน วิชาที่คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือวิชา ภาษาไทย รองลงมาเป็น วิชาสังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ


ดาวน์โหลดรายละเอียด ไฟล์แนบ

ช่องทางประกาศผล