สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนนเฉลี่ย คะแนนต่ำสุด - สูงสุด GAT/PAT 61 #dek61ภาพรวมของคะแนนเฉลี่ย GAT/PAT ของน้องๆ #dek61 ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยลงเกือบทุกวิชา
 


 
 • GAT ความถนัดทั่วไป มีผู้เข้าสอบ 230,566 คน คะแนนเฉลี่ย 144.65 (ประกอบด้วย GAT ส่วนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา มีผู้เข้าสอบ 230,328 คน คะแนนเฉลี่ย 98.40 และ GAT ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 230,563 คน คะแนนเฉลี่ย 46.35)
 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 177,835 คน คะแนนเฉลี่ย 48.45)
 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 138,440 คน คะแนนเฉลี่ย 72.12)
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 37,347 คน คะแนนเฉลี่ย 92.32)
 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 7,902 คน คะแนนเฉลี่ย 94.54)
 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (มีผู้เข้าสอบ 103,558 คน คะแนนเฉลี่ย 128.44)
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 11,544 คน คะแนนเฉลี่ย 134.95)
 • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (มีผู้เข้าสอบ 7,245 คน คะแนนเฉลี่ย 96.12)
 • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (มีผู้เข้าสอบ 2,396 คน คะแนนเฉลี่ย 95.11)
 • PAT 7.3 ความถนัดทางญี่ปุ่น (มีผู้เข้าสอบ 6,358 คน คะแนนเฉลี่ย 100.93)
 • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน (มีผู้เข้าสอบ 13,398 คน คะแนนเฉลี่ย 92.73)
 • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (มีผู้เข้าสอบ 931 คน คะแนนเฉลี่ย 82.84)
 • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี (มีผู้เข้าสอบ 8,129 คน คะแนนเฉลี่ย 92.08)
 • PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (มีผู้เข้าสอบ 4,087 คน คะแนนเฉลี่ย 103.27) 
 
 
สถิติ คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย GAT/PATตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT