สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. รับสมัครสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษ กรณีขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย

UploadImage

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งเรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 ไว้ดังนี้ 

      เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิด ว่าจะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตาม ซึ่ง ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบ O-NET ในช่วงวันและเวลาที่ทําการสอบได้แบ่งเป็น 2  กรณี

     1. เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับ การรักษา
     2. เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา – มารดา แล้วทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้ นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กําหนดได้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ O-NET รอบพิเศษ สําหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย
        1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559
        2. เป็นนักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กําหนด
        3. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าสอบ ในกรณีนี้นักเรียนต้องส่งหนังสือ รับรองจากโรงเรียนว่าไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าสอบจริง

วิธีการสมัคร : นักเรียนสมัครด้วยตนเองที่สทศ. หรือทางไปรษณีย์โดยวิธี EMS เท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคําร้อง (พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)
      กรณีที่ 1 เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา ต้องใช้เอกสารและหลักฐาน ดังนี้
        1) ใบคําร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสําหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย
        2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และรับรองสําเนาถูกต้อง
        3) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้
        4) หลักฐานใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และแพทย์ผู้รักษาได้มีความเห็นและรับรองว่ามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระหว่างวันและเวลาที่มีการสอบจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาหรือพักรักษาตัว ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงเหตุสุดวิสัย

      กรณีที่ 2 เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน เช่น ภัยธรรมชาติโรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา – มารดา แล้วทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กําหนดได้ต้องใช้เอกสารและหลักฐาน ดังนี้
      1) ใบคําร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสําหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย
      2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และรับรองสําเนาถูกต้อง
      3) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้
      4) หลักฐานหรือเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานที่สามารถระบุเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กําหนดได้

อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ : ชุดวิชาละ 100 บาท และหากสมัครทางไปรษณีย์ให้ชําระค่าสมัครโดยใช้ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นายภาคภูมิภู่มณี (หัวหน้างานการเงิน) ไปรษณีย์ราชเทวี เอกสารการสมัครทั้งหมดจัดส่งถึง กลุ่มงานบริหารการทดสอบ ที่อยู่ สถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128  อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10500

กําหนดการสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2559

วันสอบ : วันที่ 2-3 มีนาคม 2559 

วันประกาศผล : วันที่ 21  มีนาคม 2559 


สถานที่สอบ :  กําหนดใน 5  จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น อุบลราชธานี  เชียงใหม่  และ นครศรีธรรมราช


ตารางสอบ O-NET 

UploadImage

ดาวน์โหลดประกาศการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
ใบคําร้องขอสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย 
คลิกที่นี่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. คลิกที่นี่