สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561


เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561
ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561>> คลิกที่นี่


เปิดรับ 11 คณะ รวม 2,664 คน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จำนวน 20 คน
คณะโบราณคดี  จำนวน 155 คน
คณะอักษรศาสตร์  จำนวน 400 คน
คณะศึกษาศาสตร์  จำนวน 278 คน
คณะวิทยาศาสตร์  จำนวน 290 คน
คณะเภสัชศาสตร์  จำนวน 40 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 180 คน
คณะดุริยางคศาสตร์  จำนวน 30 คน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน 270 คน
คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน 816 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จำนวน 185  คน**การรับนักศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน โดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จาก TCAS61 ในรอบก่อนหน้า