สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผู้สมัคร TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจสอบรายชื่อตามประกาศดังแนบโดยด่วน


ประกาศผู้ที่สมัคร TCAS รอบที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายนี้ >>
คลิกที่นี่
หากท่านได้ทำการ สมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561
และ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561
ขอให้ท่านส่งหลักฐานการสมัครสอบดังกล่าวมายังสำนักทะเบียนและประมวลผล
ดังต่อไปนี้
1.สำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตน เช่น Passport ที่ใช้ในการกรอกรายละเอียด
ในการสมัครสอบGAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา
2. หลักฐานการสมัครสอบGAT/PAT ปีการศึกษา 2561
3. หลักฐานการสมัครวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561
โดยส่งหลักฐานดังกล่าวให้สำนักทะเบียน
ภายใน วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 นี้เท่านั้น

ทั้งนี้ สามารถส่งหลักฐานมาได้ 2 ช่อง
ทางได้แก่ช่องทางที่ 1โทรสาร : 053-948948
(เขียนระบุที่ตัวหลักฐาน“ส่งฝ่ายแนะแนว”)
หรือช่องทางที่ 2 E-mail : chonnikarn@reg.cmu.ac.th