สอบเข้ามหาวิทยาลัย

8 บท ที่ห้ามพลาด วิชาเคมี 9 วิชาสามัญ ของปีการศึกษา 2561


     อาจารย์ไมธ์ Eureka หนึ่งในติวเตอร์ที่ออกข้อสอบให้ โครงการ PRETCAS'62 ในรายวิชาเคมี 9 วิชาสามัญ  เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ Dek62 Dek63 รวมถึง Dek64 วันนี้อาจารย์ไมธ์ ช่วยสรุป 8 เรื่องที่ห้ามพลาด เพื่อไม่ให้น้อง ๆ หลงทางในเรื่องที่ควรโฟกัส

อะตอม - ตารางธาตุ - พันธะเคมี 

            1. จัดเรียงอิเล็กตรอน ถามคาบ ถามหมู่ (ในข้อสอบใช้คำถาม หาเวเลนซ์อิเล็กตรอน) 
            2. ถามอิเล็กตรอนเดี่ยว 
            3. ค่า IE2 
            4. ครึ่งชีวิต 
            5. รูปร่างโมเลกุล + มุมพันธะ 
            6. พลังงานพันธะ + ความยาวพันธะ
            7. การเกิดพันธะไอออนิก 

ปริมาณสารสัมพันธ์ 

                1. โมลโมเลกุล - โมลอะตอม 
                2. เจือจางสารละลาย + การเปลี่ยนหน่วย 
                3. สูตรอย่างง่าย 
                4. สมการการเผาไหม้ไฮโดรคาร์บอน (ปี 61 ออกทั้งสมการเดี่ยว และ 2 สมการ คำนวณพร้อมกัน) 
                5. คำนวณด้วยสารกำหนดปริมาณ 

แก๊ส  ของเหลว  ของแข็ง 

                1. กราฟ PV - T
                2. ความหนาแน่นของแก๊สอุดมคติ 
                3. ถามแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
                4. กราฟความดันไอ 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

                1. ให้สมการเคมี ถามอัตราการเกิดปฏิกิริยา 
                2. ให้ตารางผลการทดลอง ถามอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย 
                3. ให้กราฟการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 
                                ถามพลังงานก่อกัมมันต์ 
                                ถามสารเชิงซ้อนกัมมันต์ 
                                ถามชนิดของพลังงาน

สมดุลเคมี 

                1. ถามค่า K 
                2. ค่าคงที่การละลาย Ksp 
                3. K1 K2 

กรด - เบส 

                1. ถามคู่กรด - คู่เบส 
                2. ปฏิกิริยากรด เบส 
                3. คำนวณ pH เกลือกรด (NH4Cl)  + การเติมอินดิเคเตอร์ 
                4. การไตเตรต 
                5. กรดที่แตกตัวได้มากกว่า 1 ครั้ง   Ka1  Ka2

ไฟฟ้าเคมี

                1. การดุลสมการรีดอกซ์ 
                2. ถามหาสมการรีดอกซ์ 
                3. เซลล์เชื้อเพลิง โพรเพน-ออกซิเจน 

อินทรีย์เคมี

                1. ไอโซเมอร์ ให้ภาพโครงสร้างถามการเป็นไอโซเมอร์ 
                2. จุดเดือดสารอินทรีย์ 
                3. ปฏิกิริยา แอลกอฮอล์ 
                4. เปรียบเทียบความเป็นกรดของหมู่ฟังก์ชัน 
                5.  นับจำนวนพันธะเพปไทด์ 
                6. การทดลองเอนไซม์ 
                7. กรดไขมัน เปรียบเทียบจุดเดือด 
                8. ยาง