สอบเข้ามหาวิทยาลัย

UTCC GOLD หรือทุนการศึกษาครึ่งหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

UploadImage
 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่น้องๆ เยาวชนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น โดยมอบทุน UTCC GOLD หรือทุนการศึกษาครึ่งหนึ่ง แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรอง คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

“ทุนส่งเสริมการศึกษา ครึ่งหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี การศึกษา 2559
1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการสำเร็จการศึกษา
3. มีความรู้ความสนใจในข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบัน จากการเปิดรับ สื่อต่างๆ
4. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารดีสามารถตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นและ นำเสนอเรื่องที่เป็นความสนใจของตนเองได้
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
6. มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมนักเรียน และ/หรือ มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ หรือด้านอื่น ๆจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา การเขียน การพูด การแสดง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ

การรับสมัคร

      บัดนี้ถึง อังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ภายในเวลา 16:00 น. ที่ งานธุรการ สำนักคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-697 6603-6605 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทรศัพท์: 02-6976605 (สำนักคณบดี) , 02-6976603 (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) โทรสาร: 02-2752210

ระเบียบการรับสมัครดาวน์โหลด คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่