สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปสถิติ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio จาก ทปอ.การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 1/2 ได้ดำเนินการเปิดระบบเคลียริงเฮาส์ระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ทั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในระบบ TCAS รอบที่ 1/1 จำนวน 75 แห่ง รอบที่ 1/2 จำนวน 54 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้