สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2561


เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  >> คลิกที่นี่
จำนวนที่รับ 1,552  ที่นั่ง
คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 20 คน
คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 40 คน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 25 คน
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จำนวน 10 คน
คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 15 คน
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์(โครงการพิเศษ)  จำนวน 20 คน
คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 75 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 405 คน
คณะเทคโนโลยี จำนวน 60 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 50 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 150 คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 8 คน
คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 16 คน
คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) จำนวน 5 คน
คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 37 คน
คณะนิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 50 คน
คณะนิติศาศาสร์ รูปแบบที่1 (โครงการพิเศษ) จำนวน 50 คน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 165 คน
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 30 คน
คณะเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 10 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 26 คน
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จำนวน 30 คน
วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 25 คน
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 85 คน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 75 คน
คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 55 คน
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 15 คน

**การรับนักศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน โดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จาก TCAS61 ในรอบก่อนหน้า