สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิธีคำนวณคะแนน TCAS รอบที่ 3 สำหรับ จุฬาฯ


แม้ว่ารอบ 3 จะเปิดรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ แต่วิธีการคัดเลือก หรือการพิจารณาคะแนนจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย พูดง่ายๆ คือ แต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้วิธีการคิดคะแนนที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เรามีวิธีการคิดคะแนนในรอบรับตรงร่วมกัน หรือ TCAS รอบ 3 ของ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มาฝากกัน โดยคิดง่ายๆ 5 ขั้นตอน
 


ขั้นตอนที่ 1 สำรวจองค์ประกอบคะแนน
ให้น้องๆ เริ่มจากการสำรวจองค์ประกอบคะแนนของสาขาที่ต้องการสมัครก่อน ว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ใช้ค่าน้ำหนักเท่าไหร่ และมีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำหรือไม่

เช่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ใช้คะแนน  GAT 20% PAT1 20% PAT3 60%
คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ใช้คะแนน PAT7.1 25% วิชาสามัญ; ภาษาไทย 25% ภาษาอังกฤษ 25%  สังคมศึกษาฯ 25%
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ใช้คะแนน GAT 70% PAT1 30% และกำหนดขั้นต่ำ PAT1 25%
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใช้คะแนน GAT 20% วิชาสามัญ; คณิตศาสตร์1 20% เคมี 20% ชีววิทยา 20% ฟิสิกส์ 20% และกำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ 40%
 


ขั้นตอนที่ 2 คิดคะแนนขั้นต่ำ
ในบางสาขาจะมีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำเอาไว้ด้วย น้องๆ จะต้องมีคะแนน ผ่านคะแนนขั้นต่ำนี้ไปก่อนถึงจะสมัครได้ (ใครจะสมัครสาขาที่ไม่มีขั้นต่ำ ข้ามไปขั้นตอนที่ 3 ได้เลย) ซึ่งมีวิธีการคิดคะแนนขั้นต่ำ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม GAT/PAT และกลุ่ม 9 วิชาสามัญ

กลุ่ม GAT/PAT
ให้น้องๆ นำเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด คูณกับคะแนนเต็ม (300) แล้ว หารด้วย 100 น้องจะได้คะแนนขั้นต่ำของวิชานั้นๆ เช่น PAT1 กำหนดขั้นต่ำ 25% เท่ากับว่า (25 x 300) / 100 = 75 ดังนั้นคะแนน PAT1 ของน้องจะต้องมากกว่า 75 คะแนนจึงจะสามารถสมัครได้

กลุ่ม 9 วิชาสามัญ
9 วิชาสามัญมีคะแนนเต็มที่ 100 คะแนนในแต่ละวิชาอยู่แล้ว เลยสามารถมองเห็นได้ง่ายๆ เช่น วิชาภาษาอังกฤษกำหนดขั้นต่ำไว้ 25% ดังนั้นถ้าน้องมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 25 คะแนนขึ้นไปก็สามารถสมัครได้
 


ขั้นตอนที่ 3 คิดคะแนนแยกรายวิชา
นำคะแนนที่ได้ ในแต่ละวิชาที่ต้องการมาคิดคะแนน โดยการคัดเลือกรับตรง ของจุฬาฯ จะมีคะแนนเต็ม 30,000 คะแนน ให้น้องๆ แบ่งการการคิดคะแนนเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม GAT/PAT และกลุ่ม 9 วิชาสามัญเหมือนเดิม

กลุ่ม GAT-PAT
     ให้น้องนำ คะแนนที่ได้ มาคูณกับค่าน้ำหนักที่สาขาวิชากำหนด (ทีละวิชา)

กลุ่ม 9 วิชาสามัญ
     ให้น้องนำ คะแนนที่ได้ มาคูณ 3 แล้วนำไปคูณกับค่าน้ำหนักที่สาขาวิชากำหนด (ทีละวิชา)
 


ขั้นที่ 4 รวมคะแนน
      นำคะแนนแต่ละวิชา (ตามที่องค์ประกอบกำหนด) ในขั้นที่ 3 มาบวกกัน เท่านี้น้องๆ ก็จะได้คะแนนของตัวเองที่มีคะแนนเต็มเท่ากับ 30,000 คะแนนแล้ว
 


ขั้นที่ 5 สำหรับสาขาที่กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ
     สำหรับสาขาที่กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ ให้น้องๆ นำเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด คูณกับคะแนนเต็ม (30,000) แล้ว หารด้วย 100 น้องจะได้คะแนนขั้นต่ำที่กำหนด เช่น กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ 45% เท่ากับว่า (45 x 30,000) / 100 = 13,500 ดังนั้นคะแนนรวมของน้องจะต้องมากกว่า 13,500 คะแนนจึงจะสามารถสมัครได้
 
หมายเหตุ: เรื่องคะแนนขั้นต่ำ
- ถ้าคะแนนแต่ละวิชาจะผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด แต่คะแนนรวมไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด ก็ไม่สามารถสมัครได้
- ถ้าคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด แต่คะแนนแต่ละวิชาไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด ก็ไม่สามารถสมัครได้


ข้อมูล TCAS รอบที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย