สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนสมัคร และตัวอย่างเว็บสมัคร TCAS รอบที่ 3ขั้นตอนการสมัคร TCAS รอบที่ 3 มีดังนี้
1. ศึกษาระเบียบการคัดเลือกของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม TCAS รอบที่ 3 ในหน้าเว็บของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของ ทปอ. รวบรวมไว้

2. ลงทะเบียนก่อนการสมัคร โดยเตรียมข้อมูลเพื่อกรอกข้อมูลการลงทะเบียน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล เลขที่นั่งสอบ O-NET, GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามัญ แลทำการกำหนดรหัสผ่านสำหรับใช้สมัคร TCAS รอบที่ 3 และยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 3

3. ทำการเข้าระบบรับสมัคร เลือกคณะ/สาาที่ต้องการ สามารถเลือกได้ 4 รหัส แบบไม่เรียงลำดับ และสามารถเลือกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ 4 อันดับ (แบบเรียงลำดับ) โดย กสพท 4 อันดับ จะนับเป็น 1 รหัส

4. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 ทั้ง 2 หน้า) และ/หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (สำหรับคณะที่ระบุ) น้องๆ จะแนบ หรือไม่แนบใบรายงานผลคะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามาญ ไปด้วยก็ได้ (อัปเดตจากงานแถลงข่าว เรื่องการรับสมัคร TCAS รอบ 3 ที่ ทปอ. วันที่ 4 พฤษภาคม 2561)

5. พิมพ์ใบสมัครเพื่อชำระค่าสมัคร ใบสมัครที่ไม่ได้ชำระเงินภายในกำหนดเวลาถือเป็นโมฆะ และจะไม่ถูกนำมาใช้ในการคัดเลือกฯ หากมีการชำระค่าสมัครหลายใบ จะยึดใบสมัครที่ทำการสมัครครั้งหลังสุด และมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก
ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัคร >> ไฟล์แนบ