สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 จำนวนเลือกสูงสุดในโปรแกรมวิเคราะห์โอกาสสอบติด #สถิติจากโปรแกรมวิเคราะห์โอกาสสอบติด Admission Genius

Top 10 จำนวนเลือกสูงสุดในโปรแกรมวิเคราะห์โอกาสสอบติด
ของมหาวิทยาเชียงใหม่
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด Admission Genius ณ เวลา 12:28 น. วันที่ 13/06/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 52,154 คน
1. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
​==========================


Top 10 จำนวนเลือกสูงสุดในโปรแกรมวิเคราะห์โอกาสสอบติด
สถิติจากโปรแกรมวิเคราะห์โอกาสสอบติด Admission Genius ณ เวลา 18:06 น. วันที่ 14/05/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 45,294 คน
 
1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

==========================

 
Top 10 จำนวนเลือกสูงสุดในโปรแกรมวิเคราะห์โอกาสสอบติด
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถิติจากโปรแกรมวิเคราะห์โอกาสสอบติด Admission Genius ณ เวลา 10:36 น. วันที่ 15/05/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 45,568 คน
 
1. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
2. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา, ภาษาศาสตร์, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
3. วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร์ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น
4. คณะเศรษฐศาสตร์
5. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
6. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน
7. คณะเภสัชศาสตร์
8. วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร์ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาบาลี
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)
10. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
==========================
 
Top 10 จำนวนเลือกสูงสุดในโปรแกรมวิเคราะห์โอกาสสอบติด
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด Admission Genius ณ เวลา 13:03 น. วันที่ 22/05/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 46,464 คน

1. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
2. วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา
3. วิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
4. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
6. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
7. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
8. คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด
9. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา (ศศ.บ.)
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์


 

==========================
 
Top 10 จำนวนเลือกสูงสุดในโปรแกรมวิเคราะห์โอกาสสอบติด
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด Admission Genius ณ เวลา 18:16 น. วันที่ 5/06/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 48,758 คน

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


==========================


Top 10 จำนวนเลือกสูงสุดในโปรแกรมวิเคราะห์โอกาสสอบติด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด Admission Genius ณ เวลา 19:05 น. วันที่ 5/06/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 48,781 คน
 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


==========================


Top 10 จำนวนเลือกสูงสุดในโปรแกรมวิเคราะห์โอกาสสอบติด
พยาบาลศาสตร์
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด Admission Genius ณ เวลา 18:35 น. วันที่ 6/06/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 49,136 คน

1. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
2. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปกติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
6. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร


 

==========================


Top 10 จำนวนเลือกสูงสุดในโปรแกรมวิเคราะห์โอกาสสอบติด
เกษตรศาสตร์
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด Admission Genius ณ เวลา 19:37 น. วันที่ 6/06/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 49,146 คน

1. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล ฯลฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล ฯลฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 

==========================


Top 10 จำนวนเลือกสูงสุดในโปรแกรมวิเคราะห์โอกาสสอบติด
คณะเภสัชศาสตร์
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด Admission Genius ณ เวลา 19:46 น. วันที่ 6/06/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 49,151 คน
1. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
8. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี) วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) (ภ.บ.) ** มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

==========================