สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยวิธีพิเศษ โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่

UploadImage


มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ในโครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่

สาขาที่เปิดรับ

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

จำนวนที่เปิดรับ

20 ที่นั่ง 

ปฏิทินรับสมัคร
 
การรับสมัคร 16 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
คัดเลือก 1 – 15 มีนาคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือก 16 – 31 มีนาคม 2559
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1 – 8 เมษายน 2559

หมายเหตุ  1.  กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามประกาศมหาวิทยาลัย 
                  2. ติดตามข้อมูลกำหนดการรับนักศึกษา ประจำปีพ.ศ. 2559 ได้ที่ http://www.educ.su.ac.th 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระใหากษัตริย์เป็นพระประมุก
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
**หากไม่เป็นสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จะต้องมีคะแนนผลการเรียนอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
3. เป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนจังหวัด / ตัวแทนเขตการศึกษา / เยาวชนทีมชาติไทย / นักเรียนไทย / ยุวชนทีมชาติไทย / ระดับชาติ โดยเป็นตัวแทนลำดับที่ 1-3 ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี แต่หากเป็นระดับนานาชาติ ต้องเป็นตัวแทนลำดับที่ 1-3 อย่างน้อย 1 ปี
4. หากเป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนจังหวัด / ตัวแทนเขตการศึกษา / เยาวชนทีมชาติไทย / นักเรียนไทย / ยุวชนทีมชาติไทย / ระดับชาติ โดยเป็นตัวแทนลำดับที่ 4 ขึ้นไปต่อเนื่อง 2 ปี จนถึงวันสมัคร หรือได้รับการรับรองจากสมาคมหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ว่ามีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถทางกีฬาเทียบเท่าหรือใกล้เคียงในข้อ 3 โดยจะได้รับสิทธิเข้าศึกษาต่อ แต่หากทำผลงานเข้าเกณฑ์ข้อ 3 ในภายหลัง จะได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา” ในปีการศึกษาถัดไป
5. ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา
6. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือเพราะกระทำความผิดต่างๆ
7. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริต ในการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
8. กรณีอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ
9. หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้ได้รับทุน มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ1.-7.
ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับการพิจารณาทุนอีกต่อไปและต้องคืนทุนในส่วนที่ได้รับไปแล้ว พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7

เงื่อนไขของผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “สานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การ กีฬารุ่นใหม่”

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องตั้งใจอย่างดีที่สุดในการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตนเป็น นักศึกษาที่ดีภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาต้องเป็นผู้ประพฤติตนตามระเบียบข้อบังคับของคณะศึกษาศาสตร์ หรือ มหาวิทยาลัย ศิลปากร โดยเคร่งครัด
2. นักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนเรียน
3. นักศึกษาต้องเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามความสามารถของประเภทกีฬา ที่ตนเองถนัด ในนามทีมมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 4
4. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยร้องขอโดยผ่านการพิจารณาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. นักศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียนและผลงานทางการกีฬาให้คณะฯ ทราบอย่างละเอียด ทุกภาคการศึกษา
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจะได้รับทุนสานฝันสู่ความเป็นเลิศฯ ในปีการศึกษาแรกจะได้รับ การยกเว้นค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์จำนวน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท ถ้วน) ต่อภาคการศึกษา สำหรับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นักศึกษาต้องชำระเองตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ดูรายละเอียดหลักสูตร/สาขา ที่เปิดรับ คลิกที่นี่

ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

ลิงค์รับสมัคร 
คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่