สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ความคืบหน้า TCAS รอบที่ 3 ข้อมูลวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  เผยความคืบหน้าการ การรับสมัครรับตรง TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select โดยจากข้อมูลวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 มีจำนวนใบสมัครรวมแล้ว 150,382 ใบ ทั้งนี้ ทปอ.ได้จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับความต้องการของการยื่นใบสมัครของนักเรียนทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ความพิเศษของการรับตรงรอบที่ 3 นี้ ทปอ. ได้เพิ่มหลักสูตรที่เปิดรับ จำนวน 16 หลักสูตรในหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อันเป็นนโยบายเร่งด่วนของชาติที่ให้เปิดรับในปีการศึกษา 2561 อย่างไรก็ตามกำหนดรับสมัครวันสุดท้าย ในวันที่ 19 พฤษภาคม นี้ เวลา 23.59 โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ app.cupt.net


โครงการ หลักสูตรบัณทิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0

นอกจากนี้ ความพิเศษของการรับตรงรอบที่ 3 นี้ ยังมีการเปิดรับนักศึกษาจำนวน 16 หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ หลักสูตรบัณทิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0 เนื่องด้วยนโยบายเร่งด่วนของชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์และมีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   ซึ่งมีสถาบันที่เปิดรับ ได้แก่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 1 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  (หลักสูตรสหวิทยาการ)
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน 1 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 2 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 2 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการความปลอดภัย ด้านอาหาร (นานาชาติ)   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน
1 หลักสูตร   เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหารหลักสูตรบัณทิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0  ของ คณะฯ  เปิดรับในรอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select  จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

โดยทั้งหมดได้รับการการออกแบบวิธีการและรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ โดยผู้เรียนจะต้องมีสัดส่วนการเรียนรู้ในสถานประกอบการภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาถึง 1 ปีการศึกษาครึ่ง รวมถึงสามารถเลือกเรียนอื่นนอกคณะตามความสนใจของตนเอง โดยไม่มีการจำกัดหรือบังคับการเลือกวิชาเรียน และยังมีวิชาศึกษาทั่วไปนอกห้องเรียน ที่นักศึกษาสามารถเรียนและเก็บหน่วยกิตวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ผ่านการเรียนแบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน