สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​SPU : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557

UploadImage
       
                       พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต) รุ่นที่ 44      มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557  ณ  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์     มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
***คลิกชม..http://www.spu.ac.th/news/54423
UploadImage
 
UploadImage