สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3


จากข้อโต้แย้งกรณีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 แห่ง และเมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ส่งผลให้มีที่นั่งว่างลง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์กับนักเรียน จึงให้มีการเพิ่มการ Clearing House ใน TCAS รอบที่ 3 เป็น 2 ครั้ง คือ CH3/1 และ CH3/2 โดยยังสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน



การสละสิทธิ์สาขาวิชาที่ติดในรอบ CH3/1 น้องๆ จะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกสาขาวิชานั้นๆ อีก ในรอบ CH3/2 แต่จะได้สิทธิ์เลือกสาขาที่มีการคัดเลือกเพิ่มเติมใน CH3/2 ตามจำนวนที่ตนเองไม่ได้รับการคัดเลือกมาก่อนแล้วเท่านั้น

ตัวอย่างการ Clearing House ใน TCAS รอบที่ 3

กรณีที่ 1 
ผ่านการคัดเลือกทั้ง 4 สาขา




กรณีที่ 2 
ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาใดสาขาหนึ่ง




กรณีที่ 3 
ไม่ผ่านการคัดเลือกสาขาใดเลย




ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ ทปอ. >> ไฟล์แนบ