สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เพิ่มจำนวนรับรอบ Admissionประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ มีรายละเอียดดังนี้