สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เพิ่มจำนวนรับรอบ Admission ฉบับที่ 2 อีก 6 คณะ/สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่มจำนวนรับในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 6 คณะ/สถาบัน คือ คณะนิติศาสตรค์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รายละเอียดดังนี้