สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข่าวดีสำหรับน้องๆ #dek62 ค่ายเตรียมความพร้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ข่าวดี!!! สำหรับน้องๆ #dek62
สำหรับโครงการค่ายเตรียมความพร้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
โดยน้องที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโควตาพิเศษในรอบ TCAS  รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562
คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในโรงเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศึกษาอยู่ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.) หรือโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
- ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ต้องเข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ทางคณะจัดขึ้น


จำนวนรับ
รับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน


กำหนดการรับสมัคร

4-20 มิถุนายน 2561      - สมัครผ่านระบบสมัครของคณะวิศวกรรมศาสตร์
                                    - พิมพ์ใบสมัคร และยื่นใบสมัครผ่านโรงเรียนที่สังกัด

22 มิถุนายน 2561         - วันสุดท้ายที่โรงเรียนส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครให้คณะวิศวกรรมศาสตร์

29 มิถุนายน 2561         - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมความพร้อม

6-9 กรกฎาคม 2561     - เข้าค่ายเตรียมความพร้อม

9 กรกฎาคม 2561         - สอบสัมภาษณ์

20 กรกฎาคม 2561       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ เพื่อรับสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่นประจำปีการศึกษา2562 โดยสมัครใช้สิทธิ์ใน TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและจัดพิมพ์ผ่านระบบสมัครของคณะ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อาทิเช่น เคยเข้าร่วมค่ายทางวิชาการต่างๆ ดังนี้      
-ค่ายทักษะทางวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์      
-ค่ายทักษะอื่นๆ เช่น โครงงาน สิ่งประดิษฐ์      
-ค่ายทักษะภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน      
-ค่ายทักษะพิเศษ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เข้าเล่มเป็นลักษณะสันกาวหรือสันห่วง เท่านั้น

โดยต้องเรียงเอกสาร ดังนี้       
ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว / สำเนาบัตร ปชช / สำเนาทะเบียนบ้าน      
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา      
ส่วนที่ 3 ผลงาน
3.1 แบบบันทึกผลงานและหลักฐานรางวัลการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ถ้ามี)
3.2 เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ      
ส่วนที่ 4 ความสามารถพิเศษ / กิจกรรมที่สนใจ      
ส่วนที่ 5 เรียงความ หรือความในใจที่อยากให้คณะกรรมการได้รับทราบ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครผ่านทาง website  https://app.enit.kku.ac.th/enadmission/camp/administrator/index.php
2. พิมพ์ใบสมัคร ส่งให้โรงเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
3. โรงเรียน/สถานศึกษา รวบรวมใบสมัครและหลักฐานของผู้สมัคร ส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ม.ขอนแก่น (ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561)

วิธีการคัดเลือก
- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางคณะกำหนดเท่านั้น
- ทางคณะจะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)ระเบียบการ คลิกที่นี่