สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 10 มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวน 15 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

2. มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวน 50  ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวน 291 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวน 425 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 497 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

6. มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวน 626 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


7. มหาวิทยาลัยทักษิณ
จำนวน 616 ที่นั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

8. มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว)
จำนวน 1,070 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

9. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จำนวน 960 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จำนวน 2,385 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่