สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.หอการค้าไทย มอบทุนการศึกษา สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปั้นเด็กหัวการค้ายุคดิจิทัล

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดตัว 2 หลักสูตรใหม่ “เทคโนโลยีดิจิทัล” และ “นวัตกรรมอาหาร” จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้เกิดความแตกต่างในยุคดิจิทัล ซึ่งทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบรับ “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเพียง 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับเลือกให้ร่วมโครงการ

     ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน มูลค่าทุนละ 80,000 บาทตลอดหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (เรียน 4 ปี) และผู้สำเร็จการศึกษาปวส. หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง เรียน 2 ปี) และสาขาวิชานวัตกรรมอาหาร ซึ่งเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (เรียน 4 ปี)


      สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นสร้างบัณฑิตที่สามารถพัฒนาโซลูชั่นทางดิจิทัล เช่น โซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด บวกกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกคนต้องได้เรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดเป็น สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์โซลูชั่นซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การที่นักศึกษาจะได้ไปฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการด้านธุรกิจดิจิทัลตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ถือเป็นไฮไลท์ของหลักสูตร เนื่องจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ร่วมกับคณะกรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ 11 บริษัทภาคเอกชน ด้านธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ,  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน), บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท  ไอซีที จำกัด, บริษัท ทูสปอตคอมมิวนิชั่น จำกัด,  บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด, บริษัท ยิบอินซอย จำกัด, บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ และอาชีพในอนาคต


      สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ New S-Curve  ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เช่น อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ (Functional Foods) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) และนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) ด้วยหลักสูตรผสมผสานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ในรูปแบบ Work-Based Learning (WBL) และ Project-Based Learning โดยเรียน 2 ปีที่มหาวิทยาลัย และ อีก 2 ปีที่สถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้จริง


     รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “การเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล องค์กรหลาย ๆ แห่งต้องอาศัยการพัฒนา New S-Curve ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความพร้อมในการเดินหน้าพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยหลักสูตรใหม่ ๆ ตามแนวทางการเป็น Practice University ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างบุคลากรของชาติที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทย”

     สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล และสาขาวิชานวัตกรรมอาหาร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ http://www.utcc.ac.th