สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ #dek62


ข่าวด่วน!! สำหรับน้องๆ#dek62 ที่มีความสนใจศึกษาต่อ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ
ขอให้สมัครสอบ The BioMedical Admission Test (BMAT)
เนื่องจากทาง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะใช้คะแนน BMAT ของการสอบในครั้งนี้เท่านั้น! ในการคัดเลือก
ของโครงการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

สมัครสอบ : วันที่  25 มิถุนายน - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กำหนดสอบ : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561


*รายละเอียดวิธีการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดการต่างๆ ขอให้ติดตามที่ admission.md.chula.ac.th

ประกาศคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >> คลิกที่นี่