สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)ปฏิทินการรับสมัคร


คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร


ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม


ศูนย์การศึกษาศาลายาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี


ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หมายเหตุ :
1. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาใน รอบที่ 5 ต้องไม่มีข้อมูลยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับ
ทางมหาวิทยาลัยอื่น มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลการสมัครเป็นโมฆะ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด
สาขาวิชาที่มีจำนวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ
3. ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษาจะต้องไปสอบสัมภาษณ์
และนั่งเรียนที่ศูนย์การศึกษาตามที่แจ้งไว้ในประกาศรับสมัคร