สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.ขอนแก่น


การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)


 

กำหนดการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัคร วันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2561
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
3. สอบข้อเขียนวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
5. สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
6. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 กรกฎาคม 2561

 


โครงการที่เปิดรับสมัคร/ระเบียบการรับสมัคร


1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ คลิกที่นี่

2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่

3. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี คลิกที่นี่

5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ  คลิกที่นี่

6. คณะพยาบาลศาสตร์ คลิกที่นี่

7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

8. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คลิกที่นี่

9. คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คลิกที่นี่

10. คณะเกษตรศาสตร์ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย) คลิกที่นี่

11. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม คลิกที่นี่

12. คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค) คลิกที่นี่

13. คณะทันตแพทยศาสตร์  คลิกที่นี่

14. คณะเภสัชศาสตร์  คลิกที่นี่

15. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  คลิกที่นี่

16. คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คลิกที่นี่

17. คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
(ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข กับกรมส่งเสริมสหกรณ์) คลิกที่นี่

18. คณะเทคนิคการแพทย์ (โครงการนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คลิกที่นี่

19. คณะเทคนิคการแพทย์ (โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)  คลิกที่นี่

20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (การรับบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ) คลิกที่นี่

21. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (การรับ 'ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี' สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ)  คลิกที่นี่

22. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (International Program)  คลิกที่นี่

23. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คลิกที่นี่

24. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(การรับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษา)  คลิกที่นี่

25. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คลิกที่นี่

26. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

27. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาการออกแบบ คลิกที่นี่

28. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย)  คลิกที่นี่