สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลประกาศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ
-จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตร2ปี)
-มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75
-มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย

-เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
-ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ
-ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษา

-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค และ ความพิการ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
-มีบุคลิกภาพดี ความสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป ค่าดัชนีมวลกาย Bodymass( index : BMI) ระหว่าง 18-30

จำนวนรับ


สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต    จำนวน 8 คน
สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตร 2 ปี) จำนวน 5 คน

ปฏิทินการรับสมัคร
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่