สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.ธรรมศาสตร์ โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร :  5 - 11 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  : 12 ก.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ : 14 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา : 20 ก.ค. 2561


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่าโดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. มีประวัติผลงานและความสามารถดีเด่นทางกีฬาในระดับชาติ ตามเกณฑ์กำหนดข้อใดข้อหนึ่งมากกว่าหนึ่งข้อในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 2558 - 30 มิ.ย 2561)รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่